SME
Štvrtok, 25. apríl , 2019

Hypertenzia, vysoký krvný tlak

Prehľad

O hypertenzii hovoríme pri hodnotách krvného tlaku 160/95 mmHg a viac. U cca. 85 % pacientov nemožno určiť príčinu zvýšeného krvného tlaku; hovoríme o primárnej hypertenzii alebo o esenciálnej artériovej hypertenzii. U zvyšných 15 % je hypertenzia následkom iného ochorenia, napr. ochorenia srdcovo-cievnej sústavy alebo obličiek; vtedy sa označuje ako sekundárna hypertenzia. Hypertenzia väčšinou prebieha dlhé desaťročia bez ťažkostí. S rastúcou dĺžkou trvania ochorenia však dochádza zmenám na orgánoch, hlavne na srdci a cievach, ktoré spôsobujú ťažkosti a ktoré môžu viesť ku komplikáciám, ako je napr. srdcový infarkt a mozgová porážka. Diagnóza ochorenia je dnes pomocou nepriameho merania krvného tlaku veľmi jednoduchá. Každý pacient s hypertenziou by sa mal čo najskôr a čo najefektívnejšie liečiť, aby sa zabránilo komplikáciám a predčasnej smrti. Na liečbu sú k dispozícii všeobecné opatrenia ako aj množstvo liekov.

 

Definícia / všeobecné informácie

Hypertenzia je Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO definovaná ako krvný tlak, ktorého hodnota dosahuje 160/95 mmHg a viac, resp. leží nad hodnotou, ktorá by bola primeraná veku. O hypertenzii s hraničnými hodnotami sa hovorí pri hodnotách nad 140/90 mmHg. Hodnoty udávané v pároch označujú systolický krvný tlak, čiže tlak, ktorý vzniká, keď sa srdce sťahuje a pumpuje krv do artérií, a diastolický krvný tlak, čiže tlak, ktorý vzniká, keď srdce vzápätí „ochabne“.

Rozlišujeme dve formy hypertenzie: primárnu alebo esenciálnu artériovú hypertenziu a sekundárnu hypertenziu. Sekundárna hypertenzia je symptómom známeho základného ochorenia, ako napr. ochorenia obličiek, endokrinnej poruchy alebo ochorenia kardiovaskulárneho aparátu. Primárna hypertenzia sa diagnostikuje, ak nemožno nájsť žiadne základné ochorenie ako pri sekundárnej hypertenzii. Pretože primárna hypertenzia predstavuje s cca. 80 % najčastejšiu formu hypertenzie, budeme sa jej venovať bližšie.

 

Príčiny

Dodnes nie je známa žiadna jednoznačná príčina primárnej hypertenzie. Vychádza sa z multifaktoriálneho diania. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú tak genetické faktory ako i faktory prostredia. Pri vytváraní primárnej hypertenzie sa za významné považujú nasledovné faktory:

 

Genetické faktory

Deti rodičov s primárnou hypertenziou majú – v porovnaní s deťmi, ktorých rodičia majú normálny krvný tlak - zvýšené hodnoty krvného tlaku už v detskom veku. Vyšetrenia dvojčiat tiež poukazujú na existenciu genetických faktorov.

 

Spotreba kuchynskej soli

Zníženie spotreby kuchynskej soli na 3 g denne vedie u veľkého množstva pacientov k výraznému zníženiu krvného tlaku. Už spotrebou 4-6 g kuchynskej soli denne možno dosiahnuť mierne zníženie krvného tlaku, pričom sa aj tu diskutuje o genetických faktoroch. Zdá sa, že za účinok zvýšenia krvného tlaku, je na celulárnej úrovni zodpovedný sodík a aj chlorid so svojimi rozmanitými účinkami. Obsah sodíka okrem toho určuje množstvo objemu krvi.

 

Funkcia obličiek

Diskutuje sa o tom, že pacienti s hypertenziou potrebujú vyššie hodnoty krvného tlaku, aby sa dosiahlo normálne vylučovanie sodíka a vody obličkami.

 

Vegetatívny nervový systém

Pacienti s primárnou hypertenziou vykazujú v stresových podmienkach silnejšie vylučovanie katecholamínov, čiže „stresových hormónov“, v moči než ľudia s normálnymi hodnotami krvného tlaku. Katecholamíny spôsobujú kontrakciu svalových vlákien na artériách, čiže na tepnách. To znamená zvýšenie cievneho odporu, čo má za následok zvýšenie krvného tlaku. Okrem jasného zvýšenia stresových hormónov sa zdá, že u pacientov s primárnou hypertenziou je zvýšená aj citlivosť na tieto stresové hormóny.

 

Faktory pôsobiace priamo na cievy

V ľudskom organizme existuje množstvo bielkovinových zlúčenín, ktoré rôznym spôsobom pôsobia na cievny systém. Toto pôsobenie spočíva v prvom rade v rozšírení, čiže dilatácii, alebo zúžení, čiže konstrikcii ciev. Vplyv týchto faktorov pri primárnej hypertenzii sa dodnes skúma na rôznych experimentálnych modeloch.

 

Nadmerná telesná hmotnosť

U osôb s nadmernou telesnou hmotnosťou sa hypertenzia vyvíja pravdepodobne na základe zvýšeného krvného a minútového srdcového objemu. Vplyv inzulínu na reguláciu krvného tlaku si vyžaduje ešte ďalšie objasnenie. Je však isté, že úbytkom na telesnej hmotnosti možno dosiahnuť normalizáciu hodnôt krvného tlaku.

 

Alkohol

Už malé množstvá alkoholu vedú k zvýšeniu krvného tlaku. To sa v prvom rade vzťahuje na aktiváciu vegetatívneho nervového systému ako i na zrýchlenie frekvencie srdca a zvýšenie minútového srdcového objemu.

 

Vykonávanie povolania / stres

Pri výskume zameranom na „hypertenziu podmienenú stresom na pracovisku“ mohlo byť u 5 271 zamestnancov počas 24-hodinového dlhodobého merania dokázané, že každý druhý zamestnanec na pracovisku mal zvýšené hodnoty krvného tlaku.

Fajčenie a nízka telesná aktivita sú tiež faktory, ktoré podmieňujú vývin primárnej hypertenzie.

 

Častosť

Hypertenzia patrí v priemyselných krajinách k najčastejším ochoreniam, a preto si „zaslúži“ označenie civilizačná choroba. Cca. 15 % obyvateľstva má hodnoty krvného tlaku nad 160/95 mmHg. Ak sa zohľadnia už hraničné hodnoty krvného tlaku, čiže 140/90 mmHg, tak chorobne zvýšené hodnoty krvného tlaku vykazuje dokonca cca. 30 % obyvateľstva. Skúmanie stresom podmienenej hypertenzie na pracovisku však ukazuje, že sa musí rátať s ešte vyšším počtom hypertonikov.

 

Symptómy

Napriek nebezpečnosti ochorenia sa táto choroba začína pre pacienta nepozorovane, a najmä bezbolestne. Väčšina pacientov s primárnou hypertenziou dlhé desaťročia nevykazuje žiadne ťažkosti. Ak sa po viacročnom priebehu ochorenia ťažkosti predsa len vyskytnú, sú väčšinou necharakteristické, ako napr. bolesti hlavy, krvácanie z nosa alebo šum v ušiach. Ak sa pacienti s hypertenziou účinne neliečia, vyvíjajú sa kvôli dlhoročne zvýšeným hodnotách krvného tlaku orgánové zmeny, ktoré potom spôsobujú ťažkosti ako napr. dýchavičnosť, angínu pectoris, čiže bolesti v hrudníku, poruchy videnia, poruchy senzibility a poruchy prekrvenia mozgu.

 

Diagnóza

Pri diagnóze primárnej hypertenzie sa prikladá mimoriadny význam anamnéze. U pacienta by sa malo bezpodmienečne pátrať po srdcovo-cievnom ochorení, ochorení obličiek alebo cukrovke. Okrem toho sú dôležité údaje o užívaní liekov, telesnej hmotnosti, stravovacích návykoch ako i o telesnej činnosti. Klinické vyšetrenie pacienta môže poukázať na už existujúce orgánové zmeny.

Hlavný význam pri diagnóze hypertenzie má samozrejme určenie krvného tlaku. Meranie krvného tlaku dnes nastáva nepriamo. Hypertenzia sa považuje za dokázanú, keď minimálne tri merania v troch rôznych dňoch vykonané posediačky po 5 minútach pokoja ukážu zvýšené hodnoty krvného tlaku.

Na určenie už existujúcich zmien na orgánoch ako i na diagnózu sekundárnych foriem hypertenzie sú potrebné nasledovné vyšetrenia:

 • vyšetrenie očného pozadia
 • EKG, echokardiografia
 • röntgénová snímka hrudníka
 • sonografia, najmä obličiek
 • krvné vyšetrenia
 • vyšetrenia moču
 • hormonálne analýzy

 

Terapia

Pacienti s hypertenziou sa musia bezpodmienečne liečiť, aby sa zabránilo neskorším orgánovým zmenám a tým predčasnej smrti. Každé zníženie krvného tlaku smerom k normálnym hodnotám znamená získanie rokov života.

Cieľ terapie spočíva v znížení krvného tlaku pod hodnoty 140/90 mmHg. Tento cieľ možno dosiahnuť tak všeobecnými opatreniami ako i podávaním liekov resp. kombináciou oboch možností.

 

Všeobecné opatrenia

Všeobecné opatrenia sa zameriavajú na príčiny hypertenzie. U pacientov s hraničnými hodnotami môžu už samotné všeobecné opatrenia spôsobiť normalizáciu hodnôt krvného tlaku, u osôb s genetickým zaťažením možno manifestáciu ochorenia spomaliť. Všeobecné opatrenia by však mali dodržiavať všetci pacienti s hypertenziou, lebo sa tým pozitívne ovplyvňuje účinok medikamentóznej terapie.

 

Spotreba kuchynskej soli

Obmedzením spotreby kuchynskej soli zo zvyčajných 12-15 g na deň na cca. 4-6 g denne možno u približne polovice pacientov dosiahnuť mierne zníženie krvného tlaku o cca. 10-15 mmHg. Ďalšie zníženie na cca. 3 g denne je dokonca spojené s výrazným znížením krvného tlaku.

Mohlo byť dokázané, že účinok medikamentóznej terapie tiež možno zlepšiť obmedzením spotreby kuchynskej soli.

 

Nadmerná telesná hmotnosť

Samotné zníženie telesnej hmotnosti smerom k normálnej hodnote vedie k normalizácii hodnôt krvného tlaku. Dnes sa vychádza z toho, že úbytok telesnej hmotnosti 5 kg spôsobí zníženie krvného tlaku o cca. 10mmHg. Najmä u pacientov s genetickým zaťažením by sa malo zabraňovať vývinu nadmernej telesnej hmotnosti.

 

Alkohol, fajčenie

Pacienti s hypertenziou by mali silne obmedziť konzumáciu alkoholu, najlepšie ju celkom vylúčiť, a vyvarovať sa každého požívania nikotínu.

 

Výkon povolania / stres

Vyhýbanie sa stresu, nielen počas výkonu povolania, ale aj v súkromnom živote, priaznivo ovplyvňuje priebeh ochorenia. Tu sa odporúčajú hlavne uvoľňovacie techniky, ako napr. joga alebo autogénny tréning, ako i dostatočný spánok.

 

Telesná aktivita

Pravidelným telesným pohybom možno krvný tlak priaznivo ovplyvňovať; pritom sa odporúčajú najmä vytrvalostné cvičenia. Silových cvičení a vrcholových športov by sa mali pacienti skôr zrieknuť.

 

Medikamentózna terapia

Medikamentózna terapia sa nasadzuje, ak sa všeobecnými opatreniami nedá dosiahnuť dostatočné a trvalé zníženie krvného tlaku. Počas medikamentóznej terapie sú potrebné štvrť- až polročné kontroly krvného tlaku.

V súčasnosti sú na liečbu hypertenzie k dispozícii rôzne skupiny liekov. Terapia sa musí pre každého pacienta určiť individuálne, aby sa zabránilo vedľajším účinkom, ktoré by pacienta iniciovali k vysadeniu liekov. Terapia môže pritom nastávať buď ako monoterapia, čiže len jednou účinnou látkou, alebo aj ako kombinovaná terapia, čiže 2 alebo 3 účinné látky súčasne. K najdôležitejším liekom znižujúcim krvný tlak patria:

 • diuretiká
 • beta-blokátory
 • ACE-inhibítory
 • kalciové blokátory

 

Komplikácie

Komplikácie sa u neliečených ako i u neefektívne liečených pacientov rozvíjajú s hypertenziou a postihujú v prvom rade srdcovo-cievnu sústavu, prekrvenie mozgu ako i obličky.

 

Srdcovo-cievna sústava

Hypertenziou môže dochádzať k zväčšeniu ľavej srdcovej komory ako i k vytvoreniu artériosklerózy v koronárnych cievach s následkom angíny pectoris, srdcového infarktu alebo náhlej kardiálnej smrti. Pacienti s hypertenziou mávajú zvýšené riziko vyvinutia aneuryzmy aorty, čiže rozšírenia aorty, s nebezpečenstvom ruptúry, čiže prasknutia cievy.

 

Prekrvenie mozgu

V súčasnosti sa vychádza z toho, že až 70 % všetkých mozgových mŕtvic u osôb starších než 65 rokov sa vyskytuje v dôsledku hypertenzie.

 

Obličky

Hypertenzia je najčastejšou príčinou postupujúcej insuficiencie obličiek s vyvinutím nefrosklerózy, čiže artériosklerózy obličiek.

 

Artérioskleróza

Hypertenziou sa podporuje vytvorenie artériosklerózy, čiže zvápenatenia tepien. Okrem ciev v srdci, mozgu a obličkách, sú mimoriadne často postihované tepny na nohách. Vyvíja sa arteriálna obštrukčná choroba.

 

Úmrtnosť

Pacienti s neliečenou hypertenziou umierajú takmer vždy na komplikácie hypertenzie. V súčasnosti sa vychádza z toho, že cca. polovica neliečených pacientov zomiera na následky koronárnej srdcovej choroby, ako napr. srdcový infarkt, tretina na cerebrovaskulárne komplikácie, ako napr. mozgovú porážku, a až do 15 % na insuficienciu obličiek.

 

Profylaxia

Už spomínanými všeobecnými opatreniami pri liečbe hypertenzie možno vývin ochorenia spomaliť resp. zmierniť jej priebeh. Kvôli prevencii pred orgánovými zmenami ako i komplikáciami treba dbať na účinnú terapiu. Ešte raz tu zdôrazňujeme, že každé zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty, prináša získanie rokov života.

 

Prognóza

Intenzívna liečba pacientov s hypertenziou je nutná, aby sa znížila úmrtnosť na komplikácie, ako sú mozgové mŕtvice a srdcové infarkty. V USA sa od roku 1976 podarilo znížiť úmrtnosť na mozgové mŕtvice o 50 % ako i úmrtnosť na srdcové infarkty o 35 % aj vďaka obmedzeniu fajčenia.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Od mája sa mení definícia kilogramu
 2. Festival IXPO otvorí brány už tento piatok. Čo všetko prináša?
 3. Spready a poplatky pri obchodovaní
 4. Fixný výnos až 7 % ročne. Bezpečné investície už od 10.000 eur
 5. Elegancia, športový duch alebo výkon? Hyundai i30 Fastback
 6. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto
 7. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou
 8. Top desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 9. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 10. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 1. Enviro deň v Košiciach prinesie zábavu aj osvetu
 2. Obchodník roka: Najvyššie ocenenie si šiestykrát odnáša Martinus
 3. Fixný výnos až 7 % ročne. Bezpečné investície už od 10.000 eur
 4. Športový deň Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 5. Festival IXPO otvorí brány už tento piatok. Čo všetko prináša?
 6. Pivovar Šariš rozdá regiónu 16-tisíc eur
 7. Recenze autokamery Mio MiVue J60 WIFI - youtuber Bazim hodnotí!
 8. Od mája sa mení definícia kilogramu
 9. Spready a poplatky pri obchodovaní
 10. Elegancia, športový duch alebo výkon? Hyundai i30 Fastback
 1. Top desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 25 112
 2. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 7 449
 3. Od mája sa mení definícia kilogramu 7 089
 4. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 6 422
 5. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto 6 098
 6. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 5 281
 7. Až vďaka chorobe objavila svoj talent 4 219
 8. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 3 886
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 2 273
 10. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou 1 879

Hlavné správy zo Sme.sk

Fínsky expert o slovenskom hokeji: Netušil som, čomu budem čeliť

Jukka Tiikkaja hovorí o pomeroch v slovenskom hokeji.

Jukka Tiikkaja.
Adam Valček
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Predstavte si, aj Uber zvládol reguláciu

Kto si trúfne zregulovať prostitúciu?

Peter Tkačenko

Ako správne vybrať kliešťa a čo hrozí po uhryznutí?

Príznaky ochorení vyvolaných kliešťom.

Kliešte sa hojne vyskytujú v neudržiavanej tráve.

Neprehliadnite tiež

Ako odhalíte rozdiely vo výskumoch o stravovaní

Výsledok malej štúdie nemá veľkú váhu.

Výsledky výskumu môže na strane vedcov ovplyvniť osobná predpojatosť, zdroj príjmov či tlak na úspech.
Počas planku pracujete s vlastnou váhou. Svaly nenaťahujete, ale držíte ich v napätí.
Neopakovateľnú štipľavú chuť čili papričiek má na svedomí látka kapsaicín. Jej syntetická podoba našla uplatnenie v algeziológii - liečbe bolesti.

Ako správne vybrať kliešťa a čo hrozí po uhryznutí?

Príznaky ochorení vyvolaných kliešťom.

Kliešte sa hojne vyskytujú v neudržiavanej tráve.
Čapica s elektródami, ktorú vedci použili v pokuse.