SME
Sobota, 30. september, 2023 | Meniny má Jarolím

Zaťaženie organizmu ultrafialovým (UV) žiarením

Všeobecné informácie Ľudské oko je schopné ako svetlo registrovať elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od asi 400 nm do asi 750 nm. Žiarenie s vlnovou dĺžkou 750 nm sa pritom javí ako červené a žiarenie o dĺžke 400 nm ako fialové.

Všeobecné informácie

Ľudské oko je schopné ako svetlo registrovať elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od asi 400 nm do asi 750 nm. Žiarenie s vlnovou dĺžkou 750 nm sa pritom javí ako červené a žiarenie o dĺžke 400 nm ako fialové. Nanometer (nm) je jedna miliardina metra (10-9 m).

Žiarenie s väčšou vlnovou dĺžkou než 750 nm sa označuje ako infračervené žiarenie (IR-žiarenie), žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou než 400 nm, ako ultrafialové žiarenie (UV-žiarenie). Pritom sa rozlišujú tri UV-oblasti, ktoré majú fyzikálne a biologicky odlišné pôsobenia.

Žiarenie s vlnovými dĺžkami, ktoré sú menšie než 100 nm, patrí k ionizujúcemu žiareniu, čiže k röntgénovému žiareniu alebo gama-žiareniu.

 

 

 označenie  vlnová dĺžka v nm  hĺbka prieniku do kože
 UV-A  320-400  až do cca. 5 mm
 UV-B  280-320  50-100 µm
 UV-C  100-280  -

 

 
UV-žiarenie v atmosfére

Približne 6 % slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem je UV-žiarenie. Zo slnečného žiarenia dosahuje zemský povrch v značnej miere len viditeľné svetlo, žiarenia UV-A a UV-B. Naproti tomu je žiarenie UV-C plne absorbované kyslíkom vrchnej stratosféry alebo mezosféry ako aj ozónovou vrstvou. Žiarenie UV-C pritom štiepi molekuly kyslíka O2 na atómový kyslík O, ktorý sa veľmi rýchlo spája s molekulou O2 na O3, čiže ozón, a tým sa stará o zachovávanie ozónovej vrstvy. Oslabenie slnečného svetla dopadajúceho do zemskej atmosféry sa skladá z rôznorodých absorpčných a rozptylových procesov, ktoré veľmi silne závisia od vlnovej dĺžky žiarenia. UV-A lúče sa stratosferickým a troposferickým ozónom oslabujú len veľmi málo. Naproti tomu sa lúče UV-B v ozónovej vrstve oslabujú o cca. 95 %, takže zemský povrch dosiahne len malá časť. V blízkosti zeme láme UV-žiarenie o. i. NO2 -produkovaný hlavne nákladnými automobilmi – na NO a voľný kyslík O, ktorý sa následne viaže so vzdušným kyslíkom O2 na ozón, čiže O3. Spomíname, že platí:

oslabenie = rozptyl + absorpcia

 

V dôsledku týchto skutočností zohráva ozónová vrstva rozhodujúcu úlohu hlavne pri oslabovaní žiarenia UV-B. Ani silné zníženie ozónovej vrstvy by na zemskom povrchu naproti tomu neviedlo k zvýšeniu žiarenia UV-C, pretože jeho úplná absorpcia by bola ešte dostatočne efektívna aj pomocou menšieho množstva ozónu. Žiarenie UV-A je oslabované, ako bolo spomínané, ozónom len vo veľmi nízkej miere, takže zníženie ozónovej vrstvy nemá na intenzitu žiarenia UV-A veľký vplyv.

Iná je situácie pri žiarení UV-B. Na jednoduché vysvetlenie môžeme vychádzať z toho, že každé percento straty ozónu vedie na zemskom povrchu k 1,5 až 2 % prírastku žiarenia UV-B.

 

Anatómia kože

Umelecká impresia kože

Aby sme pochopili biologické a fyziologické procesy UV-žiarenia v koži, sú na osoh nejaké poznantky o jej anatómii.

Koža je najväčším orgánom človeka. U dospelého človeka pokrýva plochu o veľkosti cca. 1,6 m2 a predstavuje tak asi 16 % telesnej hmotnosti človeka. Spolu s kožnými výrastkami ako vlasy, nechty, potné a mazové žľazy vytvára koža geneticky podmienený jedinečný fenotyp človeka a okrem toho plní množstvo úloh, ktoré tu sú krátko vymenované:

 • ochranná funkcia, ochrana vnútra tela ako mechanická a chemická bariéra
 • tepelná regulácia, napr. zúžením alebo rozšírením krvných ciev
 • regulácia hospodárenia s vodou, napr. vylučovaním tekutín a solí (potenie)
 • zmyslová funkcia, napr. vnímanie tepelných vzruchov, dotykov, bolestí
 • imunitná funkcia, napr. v rámci infekčných ochorení a alergií
 • komunikácia, napr. sčervenaním alebo zblednutím

 

Koža človeka sa skladá z pokožky (epidermis) a zamše (dermis). Pod kožou leží podkožné väzivo, subcutis. K takzvaným kožným výrastkom a pod. patria: vlasy, nechty a žľazy, ako napr. potné žľazy.

 

Biologické pôsobenie UV-žiarenia

Zdrojom prirodzeného UV-žiarenia je slnko. Umelým spôsobom môže byť UV-žiarenie vyrobené pomocou špeciálnych UV-lámp, napr. v medicíne na dezinfekciu alebo v soláriách na zhnednutie. UV-žiarenie však žiaľ vyžarujú aj halogénové lampy. Kvôli nízkej hĺbke prieniku UV-žiarenia do ľudského organizmu sú prakticky postihované len oči a koža a imunitný systém. Pritom musíme rozlišovať akútne a chronické. UV-žiarenie je však pre ľudský život aj potrebné a má radu pozitívnych účinkov.

 

Pozitívne účinky

V rozumných „množstvách“ má UV-žiarenie radu potrebných a pozitívnych efektov. UV-žiarenie je tak potrebné pre tvorbu vitamínu D v koži. Pre to však postačuje už 10-minútové vystavenie sa slnečnému žiareniu denne. Obidva vitamíny D2 a D3 pritom vznikajú pomocou ultrafialového svetla z oboch provitamínov - ergosterolu resp. 7-dehydesterolu. Vitamín D zohráva pre látkovú výmenu kalcia značnú úlohu. Slnečné svetlo okrem toho stimuluje imunitný systém a podmieňuje tak celkový pocit zdravia. V medicínskej terapii sa UV-žiarenie o. i. používa na liečbu psoriázy a neurodermitídy ako aj na odbúranie určitých porúch citlivosti.

Liečba svetlom sa používa pri depresiách a poruchách rytmu spánku a bdenia.

 

Škodlivé účinky

Akútne následky

Akútnymi následkami príliš silného UV-žiarenia môžu byť zápal spojoviek a rohovky oka ako aj spálenie (erytém) kože. Pri silnejšom UV-žiarení dochádza na koži k tvoreniu pľuzgierov až po odumieranie kožného tkaniva (nekrózy).

Chronické následky, neskoršie následky

Po dlhoročnom intenzívnom pôsobení UV-žiarenia môže dochádzať k nasledovným trvalým a ireverzibilným poškodeniam:

Na oku: Zákal šošovky (katarakt), degeneratívne zmeny spojoviek ako aj retinopatie.

Na koži: Predčasné starnutie, tvorba vrások. Tieto zmeny označované ako „starnutie“ kože o. i. pozostávajú z:

 • rozšírenia pórov,
 • vyrážok
 • poškodení väziva
 • zničenia elastických vlákien.

 

Ďalej môže vzniknúť rakovina kože ako:

 • bazocelulárny karcinóm
 • karcinóm z dlaždicového epitelu
 • melanóm (čierna rakovina kože).

 

Na imunitnom systéme:

Častejšie infekčné choroby ako herpes simplex alebo tuberkulóza. Ďalej existuje negatívny účinok pri vzniku rakoviny, napr. imunosupresiou, čiže oslabením imunitného systému.

 

Mutácie

Jedno zo značných pôsobení UV-žiarenia pozostáva zo zmeny DNA. Pritom sa bázami pyrimidínov DNA, čiže tymínom a cytozínom tvorí stabilný dimér. Tieto diméry vedú v bunke k poruchám pri transkripcii a neskôr aj pri replikácii (= rozmnožovaní buniek).

Pod transkripciou rozumieme prepis DNA do RNA.

Okrem toho môžu byť následkom zlomy na závitnici DNA.

Takéto stále sa – aj pri normálnom UV-žiarení – uskutočňujúce zmeny sa naprávajú špeciálnymi reparačnými mechanizmami. Jedným z enzýmov dôležitých na tieto „opravy“ je endonukleáza.

Pokiaľ sú tieto reparačné mechanizmy narušené, je následkom napr. ochorenie xeroderma pigmentosum. Pri ňom sa na častiach kože vystavených slnku vyvíja kožná rakovina.

Pri príliš veľkých dávkach UV-žiarenia, ktoré postihujú kožu, sa preťažuje „normálna“ funkcia reparačných mechanizmov, takže následkom môže o. i. byť rakovina.

 

Meranie UV-žiarenia, UV-index

Hlavne kvôli zmenenému tráveniu voľného času a zmenenému sociálnemu správaniu sa v posledných rokoch sa sčasti značne zvýšila expozícia UV-žiarením. Okrem toho sa – doteraz najmä na južnej hemisfére – zosilnila expozícia žiarenia UV-B znížením ozónovej vrstvy.

 

Meracie jednotky

V biologickej vede sa UV-žiarenie udáva ako „erytémne účinná polhodinová dávka“. Táto veličina udáva, ktorá erytémne pôsobiaca, čiže pálivo pôsobiaca, UV-energia sa objavuje za pol hodinu na m2 v nadmorskej výške. Preto sa meria v jouloch na meter štvorcový (J/ m2).

Pre obyvateľstvo sa používa lepšie zrozumiteľná veličina. Je to UV-index (UV-J) pre UV-žiarenie. Tento index je mierou pre najvyššiu dennú hodnotu erytémne pôsobiaceho UV-žiarenia. Približne 20 Joulov/ m2 pritom zodpovedá UV-indexu 1. UV-index poskytuje údaj o tom, počas akej doby sa u určitého kožného typu vytvorí erytém. Siaha od 0 - 12. V Nemecku sa najvyššie hodnoty pohybujú asi pri hodnote 8, kým svetové hodnoty sú merané až do asi 12.

 

Príklad:

Pri UV-indexe 4 môžu blonďaví ľudia so svetlou pokožkou utrpieť na poludňajšom slnku erytém už po jednej polhodine.

 UV-index  Dávka UV - žiarenia  Nebezpečenstvo erytému Ochranné opatrenia  
 0-1  veľmi nízka  veľmi nepravdepodobné  nie sú potrebné
 2-4  stredne silná  možné od 30 min.  odporúča sa, hlavne u ľudí so svetlou pokožkou
 5-7  vysoká  možné od 20 min.  potrebné
 8 a vyšší  veľmi vysoká  po menej než 20 min.  bezpodmienečne potrebné

 

 

Ochrana pred UV-žiarením

Najjednoduchšia ochrana pred UV-žiarením pozostáva samozrejme z toho, že sa mu vyhneme. To je však možné len čiastočne, pretože väčšina ľudí sa často zdržiava vonku. Okrem toho treba myslieť na to, že kvôli reflexiám sme UV-žiareniu vystavení aj v tieni, a to najmä vo vode alebo na snehu. Oči sa veľmi dobre dajú chrániť slnečnými okuliarmi. Pritom však treba nutne dbať na to, že sklá skutočne absorbujú žiarenia UV-A a UV-B a že sú dostatočne veľké. Tmavé sklá bez dostatočnej ochrany pred UV-žiarením totiž spôsobujú opak, lebo rozšírenou zreničkou vniká viac ultrafialového svetla ako pri do nechránenom oku.

Pri chodení po ľadovcoch je napr. bezpodmienečne treba použiť „ľadovcové okuliare“, pretože inak môžu byť následkom najťažšie poškodenia očí.

Kožu je treba chrániť buď oblečením alebo – pokiaľ to nie je možné, ako napr. pri tvári alebo počas voľného času – ochrannými krémami na opaľovanie resp. opaľovacím mliekom.

Počet slnečných kúpeľov, pri ktorých sa ešte neobjavuje sčervenanie kože, by podľa odporúčania Spolkového úradu pre ochranu pred žiarením nemalo prekročiť počet 50 za rok. Erytémom, čiže sčervenaniam kože, by sa podľa možnosti malo zabrániť úplne. To možno dosiahnuť vyhýbaním sa slnečnému žiareniu alebo príslušnými ochrannými prípravkami na opaľovanie.

 

Textílie

Veľmi dôležité je myslieť na to, že oblečenie ponúka len čiastočnú a obmedzenú ochranu pred UV-žiarením. Bavlna tak napríklad absorbuje podiel žiarenia UV-B len zle, kým napr. tkaniny z polyesteru poskytujú relatívne dobrú ochranu. Dokonca sa našli lacné tričká s ochranným faktorom (UV-faktorom) pod 5. Okolo 30 % všetkých skúšaných kusov oblečenia mali ochranný faktor pod 30! Pranie oblečenia s pracími prostriedkami, ktoré obsahujú takzvané optické bielidlá, sa ukázalo ako veľmi výhodné, pretože tieto látky disponujú dobrou absorpciou UV-žiarenia. V súčasnosti však pre výrobcov žiaľ ešte neexistujú nijaké záväzné normy. Mnohí výrobcovia však napriek tomu udávajú, predovšetkým pri detskom oblečení, ochranný faktor svojich produktov vo forme pretlače na kúsku oblečenia.

 

 

 ochranný faktor  > 0  > 5  > 10  > 15 > 20    > 25 > 30 > 35 > 40 > 45  > 50
 bavlna (n=14)  1  3  2  2  3  - - - 1 -  2
 vlna
(n=11)
 -  -  -  -  -  - - - 1 2  8
 ľan
(n=36)
 -  11  10  8  6  1 - - - -  -
 viskóza
(n=64)
 26  7  6  12  4  2 2 2 1 1  1
 polyamidy
(n=16)
 6  1  3  -  -  - - - - -  6
 polyester
(n=43)
 1  -  -  2  -  1 1 - 2 3  33
 zmiešané látky
(n=52)
 -  -  2  3  2  4 3 4 3 7  24

 

Táto tabuľka ukazuje ochranný faktor letného šatstva z rôznych látok. n = počet použitých kusov oblečenia; spolu bolo testovaných 236 častí. (Podľa Dr. Thila Gambichlera, Porúrska univerzita v Bochume).

 

Ochrana u detí

Detský organizmus - a tým aj koža - je na vplyvy prostredia obzvlášť citlivý. Koža dojčiat je len 1/10 tak hrubá ako koža dospelého človeka.

Deti mladšie ako 5 rokov by mali byť pred každým druhom erytému mimoriadne chránené, pretože každý erytém v tomto veku zvyšuje o. i. riziko rakoviny kože. Z tohto dôvodu by sa mali deti, ktoré sú vystavené slnku, čiže napr. pri hraní, chránené minimálne opaľovacím krémom s ochranným faktorom 15.

 

Ochranný faktor

Každý ochranný prípravok na opaľovanie (krém, olej, mlieko) má ochranný faktor (UV-faktor) vytlačený na obale (škatuľke, fľaške alebo tube). Faktor sa udáva ako celé číslo. Ochranné faktory siahajú pritom od 1 do medzičasom 30. Faktor 30 sa považuje za „slnečný blokátor“.

Faktor pritom udáva, o koľko dlhšie než bez ochrany sa po jeho nanesení možno zdržiavať na slnku, aby sme dosiahli ten istý účinok. Ochranný faktor 5 by teda znamenal, že pôsobenie UV-žiarenia po 5 hodinách pobytu je také isté ako pri pobyte 1 hodiny bez ochrany. U blonďavých ľudí so svetlou pokožjkou by mal ochranný faktor mať asi dvojnásobnú hodnotu UV-indexu.

Aktívne ochranné látky v opaľovacích prípravkoch sa dajú rozdeliť na fyzikálne a chemické látky. Chemické látky pritom absorbujú ultrafialové svetlo a menia ho takzvanými exitovanými stavmi určitých molekulových skupín na neškodné žiarenie s inými frekvenciami, ako viditeľné svetlo alebo tepelné žiarenie. Pritom treba zohľadniť, že niektoré z týchto asi 20 rôznym v EÚ povolených látok nie sú svetelne stabilné. Pod vplyvom slnečného svetla sa po 5 – 10 hodinách teda rozkladajú, čo po prvé vedie k zníženiu ochrany pred slnkom a po druhé môže viesť k alergii vyvolanej produktami rozkladu. Ako chemické pohlcovače UV-žiarenia sa o. i. používajú benzofenóny alebo cinamáty. Fyzikálne pohlcovače UV-žiarenia naproti tomu reflektujú alebo rozptyľujú dopadajúce ultrafialové svetlo. Sú chemicky stabilné a skladajú sa z maličkých špeciálne pripravených čiastočiek oxidu titánu alebo aj oxidu zinku. Novšie vyvinuté prípravky, ktoré však ešte nie sú na trhu, využívajú takzvané častice lipidov, ktoré sa skladajú zo zmesi lipidov, čiže tukov, s vodou a vďaka obohataniu chemickými pohlcovačmi vo vnútri majú vynikajúce UV-filtračné pôsobenie. Chemické látky sú lipidovými časticami pritom tak obklopené, že možno zabrániť kožnému kontaktu s možnými z toho vyplývajúcimi alergickými reakciami. Tieto lipidové častice majú okrem toho veľkú výhodu, že sa starajú o dostatočnú vlhkosť pokožky, a tým dodatočne slúžia ošetrovaniu pokožky. Ďalšie výskumy smerujú k tomu, aby sa vyvinuli častice s kremíkovým sklom veľké asi 1 µm, obsahujúce chemické UV-filtre, ktoré na koži ležia ako istý druh ochranného štítu bez toho, aby do nej vnikli.

Pri silnom slnečnom žiarení sa na ochranu hlavy a šije dodatočne ku všetkým ochranným prípravkom odporúča pokrývka hlavy chrániaca aj krk.

 

UV-žiarenie na horách

Prechod cez Inca Trails v Peru vedie aj počas oblačných dní k vysokej záťaži UV-žiarením

Prechod cez Inca Trails v Peru vedie aj počas oblačných dní k vysokej záťaži UV-žiarením

Čím vyššie sa človek nachádza, o to nižšia je vzdušná ochrana a to menej je oslabené najmä žiarenie UV-A. Zjednodušene možno konštatovať, že intenzita UV-žiarenia rastie každých 1 000 výškových metrov o cca. 6 %. Obzvlášť si treba dávať pozor na snehu, ľadovcoch alebo resp. pri vode (pri horských jazerách), pretože tu, podmienená reflexiou, môže byť dávka žiarenia značne zvýšená UV-žiarením.

UV-žiarenie a geografická šírka

Geografická šírka oblasti rastie od rovníka so šírkou ?= 0° až po póly s ?= ± 90°. Príslušne ku geografickej šírke sa mení aj najvyššia poloha slnka. Slnko tak 21./22. decembra stojí na južnom obratníku (? = -23,5°), 21./22. marca na rovníku (?= 0°) a 21./22. júna na severnom obratníku (? = +23,5°) o 12:00 hodine miestneho času presne kolmo nad horizontom (obzorom). V Berlíne (? = 52,5°) stojí slnko v strede leta, čiže 21./22. júna naproti tomu len 61° nad horizontom.

Čím nižšie však slnko stojí, o tom väčšia je cesta slnečného svetla cez atmosféru a o to viac je aj oslabené ultrafialové svetlo. Zjednodušene možno konštatovať, že intenzita UV-žiarenia činí na póloch len približne 1/ 1 000 žiarenia na rovníku.

 

Hnednutie, pigmentácia

Zhnednutie kože slúži ochrane pod ňou ležiacich kožných vrstiev a pritom hlavne ochrane DNA v jadre buniek. Pritom rozlišujeme okamžité zhnednutie (pigmentáciu), ktoré vzniká počas niekoľkých hodín a neskorú pigmentáciu.

 

Okamžité zhnednutie

V spodných epitelových vrstvách kože sa o. i. nachádzajú melanocyty a keratínocyty. Melanocyty a keratínocyty sú obidve dôležité druhy buniek pokožky.

Po pôsobení UV-žiarenia sa v melanocytoch tvorí melanín. Odtiaľ sa melanín transportuje pomocou špeciálnych transportných mechanizmov (melanozómy) do keratínocytov. V keratínocytoch sa ukladá melanín ponad bunkové jadro. Tým je bunkové jadro chránené pred UV-žiarením, najmä jeho kyselina DNA. Tento melanín je zodpovedný za zhnednutie.

Pri procese okamžitej pigmentácie sa melanín tvorí v malom množstve nanovo, ale do spomínaných keratínocytov sa transportuje najmä ten, ktorý je už k dispozícii.

 

Neskoršia pigmentácia

Neskoršia pigmentácia pozostáva – hlavne po viacerých slnečných kúpeľoch – zo silnejšieho nového tvorenia melanínu a jeho následného odtransportovania. Tento proces môže trvať až niekoľko dní.

 

Slnečné štúdiá, soláriá

V slnečných štúdiách sa ultrafialové svetlo vyrába pomocou vhodných lámp. Pritom existujú zariadenia pre celé telo a také, ktoré slúžia hlavne hnednutiu tváre. Pomocou vhodných filtrov sa môže nastaviť pomer medzi žiarením UV-A a UV-B. Týmto spôsobom sa má zabrániť erytémom. Tým sa však stráca aj dlhšie trvajúci efekt zhnednutia, takže sa musí aplikovať žiarenie UV-A s väčšou intenzitou. Tým sa dosahuje hnednutie (okamžitá pigmentácia). To však má za následok aj zvýšenie škodlivého pôsobenia žiarenia. Okrem toho sa netvorí kožu chrániaci „mozoľ“ (= zhrubnutá koža), ktorá sa môže dosiahnuť len žiarením UV-B.

Existujú výskumy, podľa ktorých môže byť zvýšené riziko rakoviny kože. Je to hlavne prípad osôb so svetlou pokožkou alebo osôb s mnohými materskými znamienkami. Okrem toho sú ohrozené osoby, ktoré počas svojho detstva trpievali erytémom. Obzvlášť ohrozené sú, ako už bolo spomínané, deti mladšie než 5 rokov, ale aj pre mladistvých do 18. roku života existuje zvýšené riziko. Ako pravidlo platí, že ročne by sme si nemali dopriať viac než 50 slnení bez sčervenania kože. Slneniam so sčervenaním kože by sa malo zabrániť. Toto číslo spolu platí pre soláriá a pre prirodzené slnenie.

Pri opaľovaní by sme sa okrem toho mali zriecť deodorantov a kozmetiky. Okrem toho zvyšujú citlivosť na UV-žiarenie určité lieky. Pri užívaní liekov by sme sa mali opaľovania buď celkom zriecť, alebo to prinajmenšom predtým konzultovať s lekárom.

 

Fotoalergické reakcie

Celá rada liekov vedie u mnohých ľudí k sčasti značným kožným reakciám, pokiaľ sa postihnutí vystavujú slnečnému žiareniu. Je známy veľmi veľký počet látok, ktoré môžu viesť k takýmto alergickým reakciám vyvolaným UV-žiarením. Niektoré sú tu uvedené ako príklad:

 • sulfónamidy
 • tetracydíny
 • captopril
 • metolazon
 • barbituráty
 • methotrexat
 • triamteren
 • chinín
 • mefloquin
 • mošus
 • éterické oleje

 

Symptómy takýchto alergických reakcií pozostávajú najmä z:

 • červenania kože
 • kožných edémov (opuchov)
 • tvorenia pľuzgierov
 • olupovania nechtov
 • sfarbenia nechtov
 • exantémov (kožných vyrážok)
 • svrbenia
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Komerčné články

 1. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 2. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 3. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 4. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 7. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Zlato z malého futbalu aj plážového volejbalu
 2. Vďaka Blue Berry™ si užívam život naplno!
 3. V sobotu môžete urobiť dobrú voľbu! Union víta nových poistencov
 4. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 5. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 6. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 7. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 8. TIPOS prichádza s aplikáciou, ktorá zjednoduší stávkovanie
 1. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 20 150
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 12 591
 3. Všetkým lepí pred voľbami 11 937
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 8 250
 5. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 890
 6. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí 5 330
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 963
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 4 521
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Dom s garážou, hospodárskou budovou aj s rozľahlým pozemkom v Revišskom Podzámčí kúpila Enter AD Michala Gučíka v roku 2020

Gučík tvrdí, že sa ku kauze tunelovania Vojenského spravodajstva nemôže vyjadriť.


6 h
Americká výskumná stanica McMurdo na Antarktíde.

Prípady sa dejú dlhodobo.


9 h
Peter Schutz

Na mastnú pokutu z Bruselu má Slovensko peňazí dosť.


8 h
Marián Pavla, predseda družstva Lovčica-Trubín

Bez dotácií nedokážu slovenskí farmári konkurovať Západu ani Ukrajine.


15 h
SkryťZatvoriť reklamu