Zubná protéza

Všeobené informácie. Pod zubnou protézou rozumieme opatrenia na obnovenie vyrovnaného žuvacieho orgánu, ak chýba jeden, viac alebo všetky zuby. Dôvodom môže byť, že zuby zuby sú tak silne poškodené resp zasiahnuté karies alebo parodontopatiami, že

Všeobené informácie

Pod zubnou protézou rozumieme opatrenia na obnovenie vyrovnaného žuvacieho orgánu, ak chýba jeden, viac alebo všetky zuby. Dôvodom môže byť, že zuby zuby sú tak silne poškodené resp zasiahnuté karies alebo parodontopatiami, že sa museli odstrániť. Príčinou zníženého počtu zubov rovnako môžu byť úrazy a niekedy aj prirodzene podmienené chýbanie zárodkov zubov.

Zubná protéza je na jednej strane potrebná na obnovenie funkcie žuvania a na druhej strane na zabránenie možných následných poškodení. Pri tom sa môžu objaviť následné poškodenia na zuboch, ktoré ostali, v čelustných kĺboch, na čelustnej kosti alebo v žuvacom svalstve.

V tejto súvislosti sa pozorujú napr. preklopenia zubov, premiestňovania zubov, odbúravanie kostí alebo ťažkosti s čelustným kĺbom. Okrem toho zohráva významnú úlohu estetika, pretože práve chýbajúce predné zuby alebo vpadnuté oblasti líc môžu nevýhodne zmeniť výraz tváre.

 

Rozdelenie pre všetky protetické možnosti vyplýva nasledovne:

 • korunky
 • čiastočné korunky
 • mostíky
 • čiastočné mostíky
 • fixné a snímateľné; takzvané kombinované výtvory
 • inaciačné výtvory
 • snímateľné
 • úplné protézy
 • ďalšie protetické liečebné opatrenia

 

Korunky

Všeobecné informácie – definícia

Ak sa zub už v rámci konzervácie zubov nedá obnoviť pomocou výplne, vliatku alebo čiastočnej korunky kvôli vysokému stupňu poškodenia alebo svojej celkovej fragilite, je nutné ošetrenie korunkou. Cieľom tohto ošetrenia je podľa parodontálneho vysvetlenia dlhodobá konzervácia.

Korunky môžu mať rovnako funkciu ochrany, upevnenia alebo komzmetickú funkciu. Umelé korunky vejárovito prekrývajú predtým pod lokálnou narkózou obrúsený zub. Na túto takzvanú zubnú preparáciu sa v laboratóriu zhotoví korunka. Medzitým je kýpeť zuba chránený provizórnou ochranou vyformovanou z umelej hmoty alebo kovu.

Na dosiahnutie harmonickej formy, správnej veľkosti, presného napasovnaia a funkcie protetického výtvoru sú potrebné viaceré formovania zubov. Tu majú význam už nepresnosti vo veľkostnom zaradení medzi 20-50 mikrometrami, takže sa musí pracovať s vysokou mierou svedomitosti. Hotová korunka sa potom po kontorle estetiky a dôkladného napasovania pripevní na kýpeť zuba veľmi jemneým zrnitým zubným cementom. Toto spojenie drží tak silne, že odňatie korumky bez jej zničenia nie je takmer ani možné.

Voľba materiálu, z ktorého sa má korunka zhotoviť, sa rozhoduje vždy individuálne s pomocou stomatológa. Látky používané na korunky a mostíky musia mať v zásade vysokú fyzikálnu pevnosť, pritom však musia mať aj dobrú schopnosť tvarovania. Krátky prehľad možných materiálov ukazuje nasledovný zoznam:

 • kovy:

u nich sa vyhotovuje celá korunka alebo spodná časť, na ktorú sa potom nasadzujú obklady z umelej hmoty resp. z keramiky vo farbe zuba.

 • zliatiny s vysokým obsahom zlata
 • zliatiny neobsahujúce drahé kovy
 • zliatiny paládia
 • titán
 • keramika:

sa väčšinou nasadzuje ako obkladový materiál, používa sa však aj ako čisto keramická korunka v oblasti predných zubov. Fixovanie takejto korunky sa nerobí cemetnom, ale umelou hmotou. Keramika svojou možnou hrou farieb, svojím stupňom svetelnej flexie a svojou filigránskou formovateľnosťou podmieňuje takmer perfektnú imitáciu pravej zubnej korunky.

 

Prognóza

Pri protetickým výtvoroch sa môže vychádzať z normálnej trvanlivosti medzi 5-10 rokmi. Časté sú aj o mnoho dlhšie doby nosenia, v zriedkavých prípadoch dochádza ku skorším komplikáciám.

 

Čiastočné korunky

Ak je zub jednostranne poškodený, existuje možnosť zhotovenia trištvrťovej korunky. Väčšinou sa pre tieto – k zubovine šetrnejšie, avšak o niečo nákladnejši obrúsenie rozhodne, keď sa ešte dá zachovať vonkajšia, viditeľná strana zuba. V postupe pri vyhotovaní tejto špeciálnej korunky a možných použiteľných materiálov neexistuje medzi čiastočnou a úplnou korunkou žiadny rozdiel.

 

Mostíky

Všeobecné informácie – definícia

Mostík je umelá zubná protéza nosená susediacimi zubami a ich fixačným aparátom. Slúži na ošetrenie zubných medzier, ktoré sú charakterizované polohou a počtom chýbajúcich zubov. K zubnej medzere môže viesť jeden, ale aj viaceré chýbajúce zuby.

Zubný lekár rozhoduje podľa polohy a dĺžky týchto medzier, počtu medzier v čelusti a aj podľa prognózy a stability zvyšných zubov potrebných na premostenie, či a ako sa má premostenie medzier previesť. Najjednoduchším príkladom je strata zubu so susednými zubami majúcimi výplň. Ak sú susedné zuby zdravé a spĺňajú kritériá stability, obrúsia sa pre mostík ako piliér. Spôsob postupu pri vytváraní mostíka je podobný ako postup pri korunke.

Rozdiel je v dodatočnom vyhotovovaní formovateľného a funkčného stredného kúsku na protézu chýbajúceho zuba. Ako materiál sa používajú rovnaké materíály ako pri korunkách.

Ak je východisková situácia taká, že existujú viaceré štrbiny, rozhoduje rovnako protetická hodnota, ako aj poloha existujúcích zvyšných zubov, či je mostíková konštrukcia ešte vhodná.

Pri väčšine protetických ošetrení je rozhodujúca celková parodontálna situácia, t. zn. stav zubného fixačného aparátu. Z parodontálneho hygienického pohľadu je zmysluplnejšie naplánovanie menších konštrukcií, takže ošetrenie napríklad pozostáva z dvoch a nie len z jedného celého mostíka.

Ak v priebehu času ochorie mostíkový piliér, môže nasledovať nové ošetrenie mechanickým oddelením korunky / mostíka pomocou vodou chladenej zubnej frézy. Mostík sa tak spravidla už pre protetické výtvory nedá použiť a slúži prípadne len ako provizorné ošetrenie.

 

Možnosti variácií

Vo svojej koštrukcii ponúkajú mostíky v závislosti od existujúcej dentálnej situácie istú variabilitu. Ak napr. existuje skrátený zubný rad, môžu sa oba posledné zuby spolu zablokovať a zaopatriť sa “príveskom”. V zriedkavých prípadoch existuje možnosť vyplnenia zubnej medzery úsekom mostíka pripevnenom na dvoch inlejoch. Táto variácia veľmi šetrí zuby, pretože odpadá cirkulárne obrúsenie piliéra zuba. Rovnako mysliteľnou je aj konštrukcia s inlejovou a korunkovou oporou. Ďalšiu možnú variáciu predstavuje takzvaný lepiaci mostík, ukotvený z vnútornej strany, len na zubnej sklovine oporného zuba. Vo svojej stabilite však má nedostatky, a preto prichádza do úvahy len pri malých zubných štrbinách.

 

Profylaxia

Pretože je mostík fixný, súvislý útvar, vyžaduje si cielenú starostlivosť. Okrem čistenia pomocou zubnej kefky a nite je na čistenie medzičlánku mostíka nevyhnutné aj používanie zubných kefiek na medzizubné priestory alebo špeciálne hrubej zubnej nite. Na obaľovanie sa zvyškami potravy sú veľmi náchylné obzvlášť zuby slúžiace ako opora mostíka až po medzičlánok mostíka.

 

Prognóza

Veľa hovorí za to, že mostík má pri dobrej starostlivosti a stabilnom parodontálnom stave trvanlivosť mnoho rokov. Vekom spôsobený pokles ďasna väčšinou podmieňuje už viac neakceptovateľnú estetiku resp. miesta napadnuté karies na voľne ležiacom prechode od opornej korunky ku kýpťu zuba. Vhodná je pravidelná stomatologická kontrola.

 

Čiastočné protézy

Všeobecné informácie – definícia

Čiastočné protézy sú snímateľné protézy, ktoré sú ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Slúžia znovuobnoveniu žuvacej funkcie, ale aj fonetike (reč) ako i kozmetike v chrupe s medzerami. Čiastočná protéza sa skladá z umelých zubov, ktoré sú upevnené na takzvanom kovovom základe protézy obklopenom umelou hmotou.

Na rozdiel od mostíkov sa zubné čiastočné protézy môžu pri opätovnej strate zubov znovu väčšnou rozšíriť resp. doplniť. Pri tom zubný technik po odobratí otlačku a pred extrakciou príslušného zubu alebo zubov dosadí do starej protézy umelé zuby. Ma rozdiel od celkových protéz nechávajú čiastočné protézy voľnú prednú časť podnebia, ktorá spĺňa dôležitú funkciu pri udieraní jazyka pri hovorení a pri vnímaní chuti.

Kedy sa namiesto fixného ošetrenia mostíkom v chrupe s medzerami zvolí nasadenie čiastočnej protézy, je často ťažké rozhodnúť a idividuálne odhadnúť. Kvôli držaniu by pre fixné ošetrenie mali byť k dispozícii viac zdravé zuby vo vhodnej pozícii než chýbajúce.zuby. Ak sa odhliada od straty ďalších zubov, smeruje tendencia skôr k protéznemu opatreniu. Kvôli individuálnej situácii v ústach je pre plánovanie možných množstvo variácií. Dôležitú úlohu pri vytváraní čiastočnej protézy samozrejme dodatočne zohráva parodontálny stav, vek pacienta ako aj jeho požiadavky týkajúce sa estetiky a pohodlia pri žutí.

 

Rozdelenie

V princípe sa rozlišujú čisto snímateľné čiastočné protézy od kombinovaných fixných ako aj snímateľných čiastočných protéz.

Pri snímateľných protézach získava sama protéza pevnosť svorkami na zvyšných zuboch. Vlastné zuby sa pritom nemenia a slúžia prípadne len na oporu. Ako dočasná náhrada sa môže zhotoviť protéza len z umelej hmoty s filigráne ohnutými svorkami z oceľového drôtu.

Ak sa vyžaduje dlhodobé zabezpečenie, skonštruuje sa takzvaná protéza na odliatok z chrómu, kobaltu a molybdénu. Táto protéza má stabilné liate svorky na oporu, stabilizáciu a ukotvenie, ktoré sú súčasne spojené s kovovým základom protézy. Na tento základ sa v oblasti zubných štrbín fixujú umelé zuby. Niekedy sa nasadzujú aj keramické zuby, ktoré sa však kvôli ich vyššej hmotnosti na trhu nepresadili. Takzvaný strmienok, ktorý leží pozdĺž podnebia alebo pod jazykom, dáva protéze celkovú stabilitu a predovšetkým rozdeľuje tlak pri prežúvaní na celý základ protézy.

Pri čiastočných protézach sa tlak pri prežúvaní na rozdiel od mostíkov neprenáša na bezzubé čelustné úseky cez zuby ale cez sedlá protézy. Podľa toho môže dochádzať k tlakovým miestam pod alebo na okraji umelej hmoty čiastočnej protézy. Sliznica nad hrebeňmi čeluste je veľmi tenká a najprv reaguje typickými znakmi zápalu ako sú sčervenanie, opuchnutie a bolesť. Pri dlhšom zaťažovaní protézou môže dokonca dochádazť k vredovitému rozpadu sliznice (ulkus) až po obnaženie povrchu kosti. Rany na sliznici sa pri zamedzení poškodzujúcej príčiny hoja celkovo veľmi rýchlo – v priebehu niekoľkých dní. Preto by sa rušivé miesta mali odstrániť cieleným vybrúsením čo najrýchlejšie.

Pri kombinovane fixnej, snímateľnej protéze sa núka príjemnejšia estetika a predovšetkým vysokohodnotná funkčnosť. Fixačné elementy vo forme svoriek tu nie je vidieť, pretože opora tu nastáva pomocou teleskopických koruniek, vložiek, sponiek atď. v umelých zuboch. Zuby zvyšného churpu sú pevne zaopatrené špeciálnymi spodnými korunkami alebo ukotvujúcimi prvkami a sú využívané ako opora. Protéza tu zase sedí, ako pri závese dverí, nanajvýš precízne v ústnej dutine, nad vhodným spájacím prvkom, ktorý je do nej zapracovaný. Tým sa záťaž pri prežúvaní rozdeľuje na zuby v konštrukcii a na sliznicu pokrytú základom protézy. Kombinované útvary sa ponúkajú, ak sa zuby na jednej strane musia premostiť a na druhej strane už existuje značná strata zubov.

Pri kombinovaných útvaroch vyplýva v dôsledku variabilného zvyšku zubov a voľby spájacích prvkov veľké množstvo možností kombinácií. Je potrebné intenzívne individuálne plánovanie, pri ktorom sa nesmie zabudnúť ani na vek, estetické požiadavky, zručnosť v prstoch pacienta a aj ďalšie ochorenia a na finančnú situáciu.

Čo sa týka technického postupu, je kombinovaná práca o niečo nákladnejšia. Ale pri oboch čiastočných protézach sú potrebné mnohé návštevy u zubného lekára, kým pacient môže so svojou novou zubnou protézou odísť domov. Spolupráca so zubným technikom musí byť presne vyladená, a eventuálne sa vyžaduje dodatočný termín u zubára. Avšak dobré a precízne zaopatrenie je týchto zvýšených výdavkov bezpochyby hodné.

 

Profylaxia

Dôležité je protézu snímať a čistiť pri rannom a večernom čistení zubov a prípadne aj po jedle. Antibaktriálny vodný roztok nie je nevyhnutne potrebný, ale dodatočne sa môže robiť dvakrát za mesiac. Oveľa efektívnejšie je intenzívne čistenie s trochou zubnej pasty a mäkkou zubnou kefkou. Potom, čo sa zvyšné zuby v ústnej dutine dôkladne očistili, protéza sa znovu nasadí. V noci môže fixná protéza kľudne ostať v ústach, pokiaľ zubný lekár nevyslovil žiadne iné odporúčania.

 

Prognóza

Prognózy sa pri množstve možností udávajú ťažko. Solídne plánovanie do budúcnosti môže na mnoho rokov podmieniť uspokojujúcu situáciu chrupu. Nikdy sa však nesmie zabudnúť na to, že zubné protézy sú pri dennom používaní vystavené extrémnej záťaži, a preto sa musia dodržiavať stále kontroly týkajúce sa ich “sedenia” a ich stavu opotrebovania.

 

Celkové protézy

Všeobecné informácie – definícia

 

Celkové protézy slúžia na protetickému zaopatreniu bezzubej čelusti alebo celých bezzubých úst. Jedná sa tak pri tom o náhradu pravých zubov pri úplnej strate zubov v jednej alebo v oboch čelustiach. Bez toho, aby sa zanedbala fonetika a estetika, má protéza v prvom rade slúžiť na obnovenie funkcie prežúvania.

Tak ako pri každej zubnej náhrade, aj pri protéze treba dbať na to, aby sa nepoškodzovalo tkanivo, ktoré zubnú protézu nesie alebo s ňou hraničí, a aby tkanivo ostalo zachované. Postup podľa možnosti obsahuje precízne vyformovanie anatomických a funkčných daností hornej a dolnej čelusti.

Okrem toho sa musí určiť forma a farba zubov, výška a poloha zhryzu. Problematika pri totálnych protézach leží vo fixovaní, pretože pri celkovej protéze už nie je možné k opore protézy využiť existujúce zuby. Opora celkovej protézy sa môže odvodzovať z funkčných a fyzikálnych daností. Funkčným faktorom je uloženie okrajov protézy do susediacich mäkkých častí, ako je sliznica, väzivá a svalstvo. Fyzikálnymi faktormi je počet kapilár, podtlak a adhézne sily. Veľký význam má pritom slinný film medzi základom protézy a sliznicou čeluste a podnebia.

Preto by celkové protézy mali byť ľahko navlhčené vodou pre tým, ako sa nasadia starším pacientom často trpiacim na suchosť v ústach. Pre chorobný nedostatok slin prípadne existujú náhradné látky, ktoré by sa mali v prípade nutnosti používať.

 

Nevýhody

Pokrytím podnebia žiaľ dochádza aj k iritáciám chuti, a aj k ľahkým zmenám rečových hlások. Uloženie protézy dolnej čelusti často predstavuje veľký a zaťažkávací problém kvôli malému kostnému priestoru, čo je spôsobené ustupujúcimi čelustnými hrebeňmi u ľudí bez zubov. Malo by sa aspoň uvažovať o možnom zlepšení chirurgickou intervenciou. Či sa nakoniec skutočný úspech môže podmieniť napríklad plastikou vestibula alebo vložením implantátov, sa musí objasniť individuálne.

Čo sa týka profylaxie a prognózy môžeme odkázať na úseky pod témou “čiastočné protézy” – pozri vyššie -, pretože v porovnaní k totálnym protézam nie sú znateľné žiadne menovania hodné rozdiely.

 

Ďalšie protetické liečebné opatrenia

Okrem spomenutých liečebných možností ešte existujú niektoré opatrenia, ktoré patria tiež k do proteteckej oblasti. Patria sem reparatúry, rozšírenia, opravy prasklín, obnovovanie svoriek a pod., ako i doplnenie odlúpenej umelej hmoty – faciet. Opravy kovových alebo keramických prvkov nie sú vo vnútri úst možné.

Ak sa praskliny opakujú bež väčšieho pôsobenia sily, je to indícia pre neoptimálne “sedenie” protézy. Kvôli prirodzeným zmenám tkaniva - napr. prestavbou kostí - je z času na čas nutné prispôsobenie lôžka protézy štruktúram v ústach. Takéto podkladanie zmierňuje kývanie protézy a tvorenie miest, ktoré tlačia.

Implantáty, ktoré boli chirurgicky vsadené do čelustnej kosti okrem toho poskytujú možnosť na vytvorenie fixného alebo kombinovaného protetického zariadenia. Toto je vždy pohodlnejšie a hodnejšie úsilia než snímateľná zubná protéza. Hrubo popísané si možno predstaviť, že namiesto vlastného obrúseného kýpťa zubu, ktorý nesie protézu, sa umiestňuje titánový kolík. Zubno-technické zhotovenie útvaru je o niečo komplikovanejšie, ale výsledok je v porovnaní s útvarom na vlastnom zube vysokých nárokov hodný.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Alarica – new business project in market of shoes
 2. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 3. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 4. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 6. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 7. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 8. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 9. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 10. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 841
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 691
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 4 489
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 4 029
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 647
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 329
 7. Kam do tepla v januári? 2 450
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 230
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 097
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 197

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou za viac než 300 miliónov eur.

ŠPORT

Prečo cena Ronalda rapídne klesla?

Ronaldo je na konci svetovej päťdesiatky.

EKONOMIKA

Predaj Telekomu stále nedokončili, štátu chýba sto miliónov eur

Aj zvyšný 49-percentný balík akcií operátora v roku 2015 kúpil nemecký Deutsche Telekom.

DOMOV

Harabin má k prezidentskej petícii bližšie, ako priznáva

Harabin sa zneužitia svojich údajov nebojí.

Neprehliadnite tiež

Muži ani len nevedia, ako málo orgazmov majú ich ženy

Význam klitorisu chápu, no medzi pohlaviami je stále veľká orgazmová priepasť.

Chýbajúci orgazmus. Prečo môže byť vyvrcholenie problém a čo robiť

Orgazmus nie je pravidlom. Ak chýba dlhodobo, môže ísť o klinický problém.

Za šírenie Čiernej smrti môže človek, hovorí provokatívna štúdia

Morová pandémia zabila v polovici 14. storočia viac než tretinu obyvateľov Európy.

Snažil sa zastaviť svoje kýchnutie, roztrhol si hrdlo

Vzácny prípad ukazuje, prečo by ste nemali zadržiavať kýchanie.

Pamäť je zrejme pozostatkom pradávnej infekcie

Spomienky môžu vznikať vďaka vírusu, ktorý sa správa ako HIV.