SME
Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

ZP Dôvera zakladá tradíciu, zverejňuje prvé hodnotenie nemocníc

Zdroj: DÔVERA zdravotná poisťovňa, akciová spoločnosť Dátum uverejnenia článku: 15. mája 2008        Po intenzívnych prácach a odborných diskusiách

Zdroj: DÔVERA zdravotná poisťovňa, akciová spoločnosť
Dátum uverejnenia článku: 15. mája 2008

 Po intenzívnych prácach a odborných diskusiách najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejňuje hodnotenie zmluvných nemocníc. Vychádza z dát za rok 2007 a z objektívnej transparentnej metodiky. Považuje to za povinnosť voči poistencom. „Chceme dokázať, že zdravotná poisťovňa vie priniesť pridanú hodnotu občanom.

Začíname tradíciu zverejňovania hodnotenia nemocníc. Sprístupňujeme informácie, ktoré poistenci môžu využiť na lepšie rozhodovanie o svojom zdraví. Hodnotenie využijeme na nákup kvalitnejšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti
,“ povedal generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne DÔVERA Martin Šimun.

O hodnotení poisťovňa rokovala so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska a s desiatkami riaditeľov nemocníc. Predstavila ju Asociácii na ochranu práv pacientov, ktorá jej vyslovila podporu. Inšpiráciu čerpala aj zo zahraničných skúseností. Sprístupnenie informácií a tlak na súťaž nemocníc môže skvalitniť celé zdravotníctvo.

Metodika mapuje štyri základné oblasti, a to dostupnosť zdravotnej starostlivosti, personálne vybavenie nemocnice, jej materiálno-technické vybavenie a parametre efektivity a kvality. Do parametrov patrí náročnosť diagnóz (tzv. case mix), prieskum spokojnosti pacientov, komplexnosť oddelení a poskytovanej starostlivosti a celková úroveň starostlivosti. Nemocnice a zariadenia sa neporovnávali všetky navzájom, ale v štyroch kategóriách – fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice, ostatné zariadenia a špecializované zariadenia. Výsledkom hodnotenia dostupných údajov je výsledný koeficient. Fakultné a všeobecné nemocnice dostali okrem neho aj hviezdičky – od jednej po päť. Maximálny počet hviezdičiek nezískala ani jedna nemocnica, štyri hviezdičky si zaslúžili štyri všeobecné nemocnice a jedna fakultná.

Výsledky hodnotenia pretaví zdravotná poisťovňa do zmlúv s nemocnicami od júla 2008. Poistenci tak dostanú za peniaze, ktoré odvádzajú na zdravotné poistenie alebo ktoré za nich odvádza štát z vybraných daní, vyššiu kvalitu. V týchto dňoch poslala zdravotná poisťovňa oznámenie o ukončení zmluvy 32 nemocniciam, nie všetky však napokon bez zmluvy zostanú.
 
Už dnes však môžeme povedať, že od júla neplánujeme uzavrieť zmluvy na plánované hospitalizácie s nemocnicami Medzilaborce, Nová Baňa, Hnúšťa, Púchov, Modra, pretože z výsledkov hodnotenia sa obávame o nedostatočné poskytnutie starostlivosti našim poistencom,“ vyhlásil riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Miroslav Žilinek. V ďalších zariadeniach ešte prebiehajú revízne kontroly, zdravotná poisťovňa ich vyhodnotí a bude s nemocnicami rokovať. O výsledkoch rokovaní bude včas informovať.

Poistenci, ktorí využívajú služby dotknutých nemocníc, sa nemusia ničoho obávať, práve naopak. Do konca júna sa nič nemení, zmluvy sú platné. Aj po ich vypršaní môžu naďalej chodiť k svojmu ambulantnému lekárovi, ktorý má ambulanciu v nemocnici. Takisto ich nemocnica ošetrí a zdravotná poisťovňa im uhradí starostlivosť v prípade akútneho stavu (napríklad pôrod, infarkt, zlomenina). Pri plánovaných zákrokoch dostanú poistenci od júla k dispozícii kvalitnejších lekárov a zariadenia. „Tento rok zvyšujeme prílev financií na starostlivosť o zdravie našich poistencov na 12,3 mld. Sk. Od júla za ne nakúpime poistencom vyššiu hodnotu. Zabezpečíme im totiž liečbu v kvalitnejších a efektívnejších nemocniciach a zariadeniach a zvýšime pre nich dostupnosť iných foriem starostlivosti, napríklad ambulantnej,“ dodal M. Šimun.


Bližšie k hodnoteniu

Na základe čoho hodnotíme?
dáta od nemocníc za rok 2007, prieskum spokojnosti pacientov, ZZP

Koho hodnotíme?
Zariadenia porovnávame navzájom v týchto skupinách:

a) fakultné nemocnice
b) všeobecné nemocnice
c) špecializované ústavy, detské fakultné nemocnice, psychiatrické nemocnice a liečebne
d) ostatné zariadenia

Čo všetko hodnotíme?
Štyri základné oblasti a ich váhy:

a) parametre kvality a efektivity (50%)
b) dostupnosť (20%)
c) personálne vybavenie (20%)
d) materiálno-technické podmienky (10%)

 • Dostupnosť = akú dôležitosť má nemocnica v regióne (berie sa do úvahy počet obyvateľov v regióne, jeho veľkosť a členitosť)
 • Parametre kvality a efektivity = akú starostlivosť a s akými výsledkami nemocnica poskytuje
 • Personálne a materiálno-technické vybavenie = v akých podmienkach nemocnica poskytuje starostlivosť

   

Čo presne rozumieme pod parametrami kvality a efektivity?
Parametre kvality a efektivity sa skladajú z:

 1. case mixu (35 %) =  štruktúra a náročnosť diagnóz, ktoré nemocnica lieči
 2. spokojnosti (20 %) = výsledky prieskumu spokojnosti pacientov
 3. komplexnosti (10 %) = škála oddelení, ktoré nemocnica má, 3 skupiny: nemajú ani základnú škálu (interné, detské, gynekologické a pôrodnícke, novorodenecké, chirurgické a oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny), majú základnú škálu (prípadne aj ďalšie nadväzujúce), majú širokú škálu (vrátane špecializovaných oddelení a kliník)
 4. úrovne starostlivosti (35 %) (odlišné váhy pri chirurgických a nechirurgických odboroch): spádovosť, točivosť, rehospitalizácie, prijaté a odchádzajúce prekládky, operovanosť, plánovanosť
   

O čom všetkom vypovedá úroveň starostlivosti?

 • Spádovosť (čím vyššia, tým lepšie) –  koľko poistencov z iných regiónov (samosprávnych krajov) chodí do nemocnice
 • Rehospitalizácie (čím nižšie, tým lepšie) – opakované hospitalizácie do 28 dní po hospitalizácii
 • Prijaté preklady pacientov(čím vyššie, tým lepšie) – hospitalizácie prijaté z inej nemocnice (napr. preto, že predchádzajúca nemocnica nedokázala pacienta vyliečiť)
 • Odchádzajúce preklady pacientov (čím nižšie, tým lepšie) – presun hospitalizovaných pacientov do inej nemocnice (napr. preto, že nemocnica nedokázala pacienta vyliečiť)
 • Operovanosť (čím vyššie, tým lepšie) – podiel operácií na celkovom počte hospitalizácií, ukazovateľ efektivity na chirurgických oddeleniach
 • Plánovanosť (čím vyššia, tým lepšie) – chodia do nemocnice len akútne prípady alebo si ju pacienti sami vyberajú aj na plánovanú odkladnú zdravotnú starostlivosť
 • Točivosť (čím nižšia, tým lepšie) –  pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom oddelení alebo musí prejsť viacerými počas jednej súvislej hospitalizácie

Výsledný koeficient v tabuľkách:

 • Zohľadňuje výsledky všetkých hodnotených parametrov: dostupnosť, personálne vybavenie, materiálno-technické vybavenie a parametre efektivity a kvality
 • Vznikol porovnaním konkrétnych hodnôt všetkých hodnotených nemocníc navzájom
 • Čím vyšší koeficient, tým lepšie
 • Koeficient nevyjadruje percentá ani konkrétne hodnoty, nakoľko súčasťou hodnotených parametrov sú rôzne veličiny
 • Teoreticky je možné, aby pri použitej metodológii dosiahla nemocnica koeficient 0,5 až 2, pričom 0,5 znamená, že nemocnica nie je schopná poskytovať žiadnu zdravotnú starostlivosť a 2 znamená, že poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť a je efektívna

Hlavné závery z hodnotenia:

 • kľúčové je poradie
 • výsledný koeficient hodnotí kvalitu a efektivitu nemocnice
 • číslo samo o sebe nič nehovorí (nevyjadruje napríklad percentá), treba ho porovnávať v skupine vo vzťahu k ostatným zariadeniam
 • nie všetky fakultné nemocnice dosiahli výsledky, ktoré ich nominujú do tejto skupiny
 • relatívne výrazná skupina všeobecných nemocníc má otáznu efektivitu (nemusia byť zásadne nekvalitné, no je otázne, či vzhľadom na to, koľko poistencov a aké územie obhospodarujú a akú  starostlivosť poskytujú, sú efektívne)
 • medzi všeobecnými nemocnicami sú rozdiely, no nie extrémne
 • dá sa rozpoznať relatívne veľká skupina všeobecných nemocníc s otáznou kvalitou a efektivitou (hlavne nemocnice 1 hviezdička)
   

Fakultné nemocnice

Poradie Fakultná nemocnica Mesto Okres Kraj Hodnotenie
1 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 1,46
2 FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A. REIMANA PREŠOV Prešov Prešov Prešovský 1,39
3 FAKULTNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA Košice Košice Košický 1,30
4 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky 1,29
5 FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Nitra Nitra Nitriansky 1,24
6 MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA Martin Martin Žilinský 1,23
7 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINKOU F.D.ROOSEVELTA Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 1,19
8 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Trnava Trnava Trnavský 1,16
9 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Trenčín Trenčín Trenčiansky 1,12
10 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O. Bratislava Bratislava Bratislavský 0,95


Špecializované zdravotnícke zariadenia

Poradie Špecializované zdravotnícke zariadenia Mesto Okres Kraj Hodnotenie
  Psychiatrické nemocnice a liečebne        
1 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA PHILIPPA PINELA Pezinok Pezinok Bratislavský 1,03
2 PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI Plešivec Rožňava Košický 1,02
3 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA MICHALOVCE, N.O. Michalovce Michalovce Košický 1,01
4 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE Hronovce Levice Nitriansky 1,00
5 DETSKÁ PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA N.O. Hraň Trebišov Košický 1,00
6 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE Veľké Zálužie Nitra Nitriansky 0,98
7 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA Kremnica Žiar nad Hronom Banskobystrický 0,97
8 PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Sučany Martin Žilinský 0,96
9 ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ N.O. Muráň (Predná Hora) Revúca Banskobystrický 0,94
  Kardiocentrá        
1 DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA Bratislava Bratislava Bratislavský 1,07
2 NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Bratislava Bratislava Bratislavský 1,04
3 VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S. Košice Košice Košický 1,01
4 STREDOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB A.S. Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 0,99
  Detské fakultné nemocnice        
1 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE Košice Košice Košický 0,94
2 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický 0,94
3 DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Bratislava Bratislava Bratislavský 0,93
  Onkologické ústavy        
1 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Bratislava Bratislava Bratislavský 1,01
2 ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY, S.R.O. Bratislava Bratislava Bratislavský 0,97
3 VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. Košice Košice Košický 0,94
  Ostatné        
1 NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV N.O. Ľubochňa Ružomberok Žilinský 1,02
2 NÁRODNÝ ÚSTAV TUBERKULÓZY, PĽÚCNYCH CHORÔB A HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE VYŠNÉ HÁGY Vyšné Hágy Poprad Prešovský 1,01
3 NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH A ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY Trenčín Trenčín Trenčiansky 0,97
4 NÁRODNÝ ÚSTAV REUM. CHORÔB PIEŠŤANY Piešťany Piešťany Trnavský 0,96
5 NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM Kováčová Zvolen Banskobystrický 0,92


Všeobecné nemocnice

Poradie Všeobecná nemocnica Mesto Okres Kraj Hodnotenie
1 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Žilina Žilina Žilinský 1,30
2 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LUČENEC N.O. Lučenec Lučenec Banskobystrický 1,14
3 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský 1,13
4 ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP Ružomberok Ružomberok Žilinský 1,13
5 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Žilinský 1,12
6 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE N.O. Zvolen Zvolen Banskobystrický 1,10
7 FORLIFE, N.O. Komárno Komárno Nitriansky 1,10
8 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA Čadca Čadca Žilinský 1,09
9 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROŽŇAVA A.S. Rožňava Rožňava Košický 1,09
10 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. Brezno Brezno Banskobystrický 1,08
11 NEMOCNICA POPRAD, A.S. Poprad Poprad Prešovský 1,08
12 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH N.O. Michalovce Michalovce Košický 1,07
13 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE,N.O. Levice Levice Nitriansky 1,06
14 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV.LUKÁŠA GALANTA Galanta Galanta Trnavský 1,05
15 NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S, 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA Košice Košice Košický 1,05
16 NSP SV. JAKUBA BARDEJOV,N.O. Bardejov Bardejov Prešovský 1,05
17 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Skalica Skalica Trnavský 1,04
18 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PRIEVIDZA Prievidza Prievidza Trenčiansky 1,03
19 NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický 1,02
20 NEMOCNICA TOPOĽČANY,N.O. Topoľčany Topoľčany Nitriansky 1,02
21 VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prešovský 0,99
22 NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, N.O. Humenné Humenné Prešovský 0,99
23 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ Trstená Tvrdošín Žilinský 0,98
24 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S. Trebišov Trebišov Košický 0,98
25 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NÁDAŠIHO-JÉGÉHO DOLNÝ KUBÍN Dolný Kubín Dolný Kubín Žilinský 0,98
26 NEMOCNIČNÁ, A.S. Malacky Malacky Bratislavský 0,97
27 NEMOCNICA ALEVANDRA WINTERA N.O. Piešťany Piešťany Trnavský 0,97
28 NEMOCNICA SNINA, S.R.O. Snina Snina Prešovský 0,96
29 REVÚCKA MEDICÍNSKO-HUMANITNÁ, N.O. Revúca Revúca Banskobystrický 0,95
30 LETECKÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA A.S. Košice Košice Košický 0,95
31 NEMOCNICE A POLIKLINIKY, N.O. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický 0,95
32 NEMOCNICA DR.VOJTECHA ALEXANDRA V KEŽMARKU N.O. Kežmarok Kežmarok Prešovský 0,94
33 MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PROF.MUDR.RUDOLFA KORCA Zlaté Moravce Zlaté Moravce Nitriansky 0,94
34 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica Považská Bystrica Trenčiansky 0,94
35 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES,A.S. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický 0,94
36 ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA, N.O Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Prešovský 0,93
37 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ILAVA N.O. Ilava Ilava Trenčiansky 0,93
38 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOČA, A.S. Levoča Levoča Prešovský 0,92
39 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. Šahy Levice Nitriansky 0,92
40 NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, S.R.O Handlová Prievidza Trenčiansky 0,92
41 FORLIFE, N.O. Šaľa Šaľa Nitriansky 0,92
42 NEMOCNICA KROMPACHY,S.R.O Krompachy Spišská Nová Ves Košický 0,90
43 VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. Veľký Krtíš Veľký Krtíš Banskobystrický 0,90
44 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. Partizánske Partizánske Trenčiansky 0,90
45 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MV SR Bratislava Bratislava Bratislavský 0,90
46 NEMOCNICA BÁNOVCE, S.R.O. Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky 0,90
47 REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. Sobrance Sobrance Košický 0,88
48 NEMOCNICA STROPKOV,S.R.O. Stropkov Stropkov Prešovský 0,88
49 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM,N.O. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 0,88
50 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. Hlohovec Hlohovec Trnavský 0,88
51 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA Myjava Myjava Trenčiansky 0,87
52 NEMOCNICA ARM. GEN. L. SVOBODU SVIDNÍK, N.O. Svidník Svidník Prešovský 0,87
53 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRÁĽOVSKÝ CHLMEC N.O. Kráľovský Chlmec Trebišov Košický 0,86
54 NEMOCNICA MODRA, N.O. Modra Pezinok Bratislavský 0,85
55 NOVAPHARM, S.R.O. Bratislava Bratislava Bratislavský 0,84
56 MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA, N.O. Krupina Krupina Banskobystrický 0,84
57 NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. Púchov Púchov Trenčiansky 0,84
58 REGIONÁLNA NEMOCNICA,N.O. Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banskobystrický 0,83
59 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE S.R.O. Košice Košice Košický 0,83
60 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNÚŠŤA N.O. Hnúšťa Rimavská Sobota Banskobystrický 0,82
61 NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S Bratislava Bratislava Bratislavský 0,81
62 PRO VITAE N.O. Gelnica Gelnica Košický 0,81
63 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÁ BAŇA, N.O. Nová Baňa Žarnovica Banskobystrický 0,81
64 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. Medzilaborce Medzilaborce Prešovský 0,80

 
Ostatné zdravotnícke zariadenia

Poradie

Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Mesto

Okres

Kraj

Hodnotenie

1

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA RESPIRAČNÝCH CHORÔB POPRAD - KVETNICA, N.O.

Poprad

Poprad

Prešovský

1,09

2

REFUGIUM, N.O.

Trenčín

Trenčín

Trenčiansky

1,09

3

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

Bratislava

Bratislava

Bratislavský

1,09

4

TETIS, S.R.O.

Dunajská Lužná

Senec

Bratislavský

1,07

5

FMC-DIALYZAČNÉ SLUŽBY , S.R.O.

Košice

Košice

Košický

1,06

6

SPORT & ENDO CLINIC S. R. O.

Bratislava

Bratislava

Bratislavský

1,06

7

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKÚ PROTETIKU BRATISLAVA, N.O.

Bratislava

Bratislava

Bratislavský

1,05

8

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE

Bardejov

Bardejov

Prešovský

1,05

9

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 2. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 5. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 6. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
 7. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny
 1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 398
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 517
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 6 102
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 853
 5. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 4 531
 6. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 780
 7. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 2 909
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 622
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Vstup do Národného parku Poloniny.

Štát podporu z plánu obnovy nedomyslel.


17. jún
Zuzana Kepplová.

Balíček je Sputnik, a preto vieme, čo by malo nasledovať.


8 h
Pelotón počas jednej z horských etáp na Tour de France 2018.

Thierry Gouvenou vysvetľuje, ako plánuje trasu etáp na Tour de France.


14 h
Volodymyr Zelenskyj v najnovšom videopríhovore.

Vojna na Ukrajine pokračuje.


a 4 ďalší 3 h
SkryťZatvoriť reklamu