Hučanie v ušiach

Hučanie v ušiach, ktoré odborne nazývame tinnitus je problémom prevážne starších ľudí, hoci sú aj mladší, ktorí ho pociťujú. Tento problém má v USA 17% všetkých obyvateľov t.j. 44 miliónov Američanov. Až 30% ľudí vo veku nad 65 rokov má tieto

ťažkosti. Na Slovensku sme podobnú štúdiu nerobili, ale podľa poctu pacientov na ušných ambulanciách s pretrvávajúcim hučaním v ušiach je situácia podobná.

Hučanie sa 2x častejšie vyskytuje u lúdi s poruchou sluchu, ale môže sa vyskytnúť i u dobre počujúcich ľudí, naopak niektorí ľudia s poruchou sluchu hučanie v ušiach nemajú. Každý z nás sa iste počas svojho života s hučaním, alebo s pískaním v ušiach stretol. Za chorobný príznak ho považujeme vtedy, pokiaľ ho počas dna pociťujeme nepretržite dlhšie ako 10 minút a pokiaľ sa vyskytuje počas prevážnej väčšiny dní v týždni. Hučanie v ušiach je podľa medzinárodnej dohody definované ako vnímanie zvuku, ktorý má pôvod v hlave.

V prevážnej väčšine prípadov sa jedná o tzv. subjektívny tinnitus, ktorý človek vníma bez možnosti jeho objektívneho zachytenia. To znamená, že keby sme človeku, ktorý má hučanie v ušiach priložili na ucho najcitlivejší mikrofón s reproduktorom, nezachytili by sme žiadny zvuk, hoci ho dotyčný počuje veľmi silno. Existuje i tzv. objektívny tinnitus, ktorý sa dá mikrofónom zachytiť, tento sa však vyskytuje veľmi výnimočne- sú to zvuky z porušených ciev, alebo svalov, ktoré obyčajne môže počuť aj iný človek bez použitia zvukovej techniky. Treba povedať, že tinnitus nie je choroba, ale príznak, to znamená, že je sprievodným javom pri určitých chorobách, ale v prevážnej väčšine prípadov nám je jeho pôvod a príčina neznáma.

Zo známych príčin sa vyskytuje pri chorobách vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchového nervu, sluchovej dráhy a poškodeniach centrálneho nervového systému. Z chorôb ucha môže byt jeho príčinou nadmerné množstvo ušného mazu vo vonkajšom zvukovode, zápalové a nádorové procesy v oblasti stredoušnej dutiny, poruchy funkcie Eustachovej trubice, otoskleróza, percepčná porucha sluchu, poruchy rovnovážneho ústrojenstva, Menierova choroba, nádory sluchového nervu, alebo mosto-mozočkového uhla. Niektoré lieky môžu vyvolať tinnitus.

Nezanedbateľnou príčinou môže byt aj porucha krčnej časti chrbtice, pretože cievy, ktoré v konečnom štádiu zásobujú krvou vnútorné ucho sú vetvami ciev prechádzajúcich oblasťou krčnej chrbtice. Hoci sa vo väčšine prípadov príčina tinnitu nezistí, je veľmi dôležité navštíviť odbornú ušnú ambulanciu za účelom vylúčenia vyššie spomínaných chorôb, ktoré môžeme úspešne liečiť pomocou operácie, alebo liekov. Pokiaľ vylúčime uvedené choroby, musíme priznať, že vzhľadom na to, že nepoznáme presnú príčinu a miesto vzniku tinnitu kauzálna (príčinná) liečba zatiaľ neexistuje. V týchto prípadoch používame adjuvantnú, t.j. pomocnú liečbu, ktorá síce neodstraňuje príčinu ťažkosti, ale zmierňuje ich príznaky. K tomuto druhu liečby patrí tzv. vasodilatačná liečba- pacienti dostávajú formou infúzií, alebo tabletiek lieky , ktoré rozširujú cievy, čím zlepšia prekrvenie celého organizmu a tým aj oblasti ucha, lieky účinné pri liečbe alergie, alebo lieky na upokojenie, prípadne lieky špecificky pôsobiace v oblasti vnútorného ucha a rovnovážneho aparátu.

Pokiaľ sa zistia aj chorobné zmeny v oblasti krčnej chrbtice, je dôležitá liečba rehabilitačná, pri veľkých poruchách i operačná. Novým trendom v operačnej liečbe tinnitu je i kochleárna implantácia- operačné zavedenie elektródy do vnútorného ucha, ktorá je vhodná u pacientov s veľmi ťažkou poruchou sluchu až praktickou hluchotou. kde u mnohých pacientov okrem zlepšenia sluchu vymizlo i šumenie v uchu.. Jednou z nových metód liečby tinnitu je retréningová liečba profesora Jastreboffa, ktorú s úspechom používajú lekári v USA, Austrálii, Veľkej Británii, Španielsku, Nemecku, Poľsku. Od mája 1999 ju používame i na ambulancii pre liečbu tinnitu pri Foniatrickom oddelení a 1 ORL klinike FNsP Sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave.

Princípom liečby je autogénny tréning pacienta za pomoci generátora širokopásmového šumu a zvukového pozadia. Liečba je dlhodobejšia, ambulantná, rozplánovaná na 1,5- 2 roky a vyžaduje aktívnu spoluprácu pacienta. Po prvom sedení u lekára pacient prichádza na kontrolu o pol roka, o rok, o 1,5 roka, v prípade potreby po 2 rokoch od prvého vyšetrenia. V rámci prvého vyšetrenia pacient absolvuje radu testov so zameraním na vylúčenie vyššie uvedených chorobných stavov, ktoré sprevádza hučanie v ušiach. Pri prvom vyšetrení pacient absolvuje podrobný rozhovor s lekárom o vzniku, priebehu, trvaní, doterajšej liečbe a ostatných chorobách, ktoré pacient má a aké lieky ešte užíva. Pacient vyplní podrobný dotazník, ktorý sa týka príznakov i subjektívneho pociťovania ťažkosti. V rámci dotazníka môže oznámkovať číslami od 1 - 10 nepríjemnosť tinnitu, jeho záväznosť a vplyv na život. Potom ošetrujúci lekár vykoná podrobné ušné, nosné a krčné vyšetrenie. Po ukončení vyšetrenia absolvuje pacient audiometrické vyšetrenie sluchu spojené s audiologickými testmi so zameraním na šumenie a vnímanie hlasných zvukových podnetov.

Odporúčame zrealizovať i vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie so zameraním na oblasť vnútorných zvukovodov a mosto - mozočkového uhla a vyšetrenie evokovaných potenciálov mozgového kmeňa v otoneurologickej ambulancii za účelom vylúčenia nádorového, alebo iného procesu v centrálnom nervovom systéme a oblasti sluchových nervov. Takto predídeme zanedbaniu inej dôležitej liečby v prípade závažného ochorenia. Retréningovú liečbu môžu podstúpiť i pacienti, u ktorých je príčina ťažkosti zistená a majú zároveň zabezpečenú operačnú, alebo inú potrebnú liečbu. Nasleduje pohovor s pacientom kde vysvetlíme podstatu jeho ťažkosti a spôsob liečby.

Niektorým pacientom postačí len rozhovor a vyšetrenia a ich stav sa zlepší. Účelom rozhovoru je vysvetliť pacientovi že hoci sú jeho ťažkosti veľmi nepríjemné, nie sú nebezpečné a neznamenajú že pacient v budúcnosti ohluchne. Potom nasleduje odskúšanie a nastavenie generátora širokopásmového šumu, ktorý sa podobá na načúvací prístroj, ale na rozdiel od neho nezosilňuje zvuky okolitého prostredia ale sám produkuje širokopásmový biely šum. Prístroj je nastavený tak, aby nezamaskoval vlastný tinnitus , ale aby jeho zvuk bol o niečo slabší ako tzv. bod miešania šumov - mixing point. Prístroj treba používať minimálne 4-5 hodín denne v domácom prostredí, alebo v zamestnaní. Pacienta poučíme o zaobchádzaní s prístrojom, jeho prevádzke a údržbe. Poučíme ho o používaní zvukového pozadia. Je známe, že nadmerne silné zvuky môžu poškodiť sluch. Ľudia, ktorí majú hučanie v ušiach si preto myslia, že najlepšie pre nich je úplne tiché prostredie bez akéhokoľvek zvukového podnetu zvon. Doterajšie výskumy potvrdili pravý opak.

Tak isto ako nadmerný hluk ani úplne tiché prostredie nie pre ľudské ucho prirodzené. Na ORL klinike v Veľkej Británii robili pokusy so zdravými dobre počujúcimi mladými ľuďmi. Zavreli ich do zvukotesnej komory, dali im na uši slúchadlá do ktorých nešiel žiadny zvuk. Po 5 minútach ich pustili von. Vyše 70 % vyšetrovaných tvrdilo, že počulo určité zvuky. Z toho usudzujeme, že pokiaľ ľudské ucho nemá zvukové podnety zvon, samo si ich vyrobí, preto je súčasťou retréningovej liečby tinnitu aj aplikácia zvukového pozadia, nie zo slúchadiel, ale z volného poľa.

Typ zvukového pozadia zvolíme podľa možností pacienta, ktoré má v domácom prostredí. Najvhodnejšie sú prírodné zvuky- šumenie mora, šumenie dažďa, vtáčí spev alebo ezoterická hudba. Možno použiť aj príjemné orchestrálne melódie., menej sú vhodné televízor, alebo rádio, ale pokiaľ nemá pacient doma nič iné, možno ich použiť. Hlavnou zásadou je nikdy nezostavať v úplnom tichu. Pokiaľ pacient chce podstúpiť retréningovú liečbu je povinný absolvovať všetky kontrolné vyšetrenia podľa harmonogramu liečby. Cieľom liečby je dosiahnuť u pacienta taký stav, aby vlastné šumenie začal vnímať ako indiferentný zvukový signál, ktorý pre mozog nesignalizuje nebezpečenstvo ani nepríjemnosť, preto ho prestáva vnímať. Predstavme si, že kúpime novú chladničku, ktorá sa zapína a vypína, pričom hučí kompresor. Spočiatku tento zvuk vnímame, po týždni, dvoch ho prestaneme vnímať a počuť, hoci stále objektívne existuje. Retréningovou liečbou chceme dosiahnuť podobný stav pri vnímaní tinnitu.

Súhrn postupu pri liečbe tinnitu retréningovou metódou profesora Jastreboffa

 • dôkladné vyšetrenie predchorobia a súčasných ťažkostí pacienta
 • kompletné ušné, nosné a krčné vyšetrenie vrátane audiometrických testov, vyšetrenia pomocou počítačovej tomografie a vyšetrenia kmeňových evokovaných potenciálov
 •  zapožičanie a nastavenie generátora širokopásmového šumu s poučením o jeho použití a použití zvukového pozadia.
 • kontrolné vyšetrenia pacienta o pol roka, o rok, o 1,5 roka, prípadne o 2 roky .Podľa skúseností s výsledkami liečby na našej ambulancii pre liečbu tinnitu v Bratislave viac ako polovica pacientov udáva po pol roku liečby výrazné zlepšenie stavu, u časti z nich tinnitus úplne zanikol. Dôležité je, aby pacient presne dodržiaval pokyny ošetrujúceho lekára, dodržiaval liečebný režim a správne nastavenie generátora šumu. Zároveň môže podľa potreby absolvovať i iné druhy liečby vo vzťahu k tinnitu. Na základe vyššie uvedených výsledkov usudzujeme ,že retréningová liečba tinnitu metódou profesora Jastreboffa je vhodným prínosom pre prax ušného lekára, netreba však zabudnúť, že hučanie v ušiach nie je choroba, ale príznak, preto treba pacienta dôkladne vyšetriť a v prípade potreby zrealizovať inú potrebnú liečbu základného ochorenia, ktorého je tinnitus príznakom. Pokiaľ pôvod ťažkosti nie je známy, čo prevažuje u väčšiny pacientov s tinnitom, je úlohou lekára zabezpečiť pacientovi takú kvalitu života, aby netrpel psychickým stresom a obavami o svoje zdravie, v čom nám pomáha retréningová liečba tinnitu. MUDr. Ľubica Šuchová, ambulancia pre liečbu tinnitu pri Foniatrickom oddelení a I. ORL klinike na Antolskej ulici Bratislave web- www.tinnitus.fs.sk. tel.0268672507, 0268673582 .

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 2. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 3. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 2. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 3. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 4. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 5. Ekonomický a účtovný softvér Humanet oslavuje
 6. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 8. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 9. Zlatá minca 2016 priniesla pre mBank sedem ocenení
 10. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 545
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 434
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 729
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 210
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 814
 6. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 5 558
 7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 3 751
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 376
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 289
 10. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 639

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Slováci pomáhajú hľadať pôvod záhadných častíc, ktoré môžu popierať Einsteina

Balón NASA vyniesol do stratosféry Zeme testovací experiment EUSO.

DOMOV

Prokurátor: Pri Weissovi nezvládli policajti úkony

Futbalista by sa mal podľa prokurátora správať uvedomelejšie.

DOMOV

Prieskum Polisu: Do parlamentu by prešlo až deväť strán

Súčasná vládna koalícia by získala iba 65 mandátov.

Neprehliadnite tiež

Diétne druhy sladených nápojov môžu byť spojené s poškodením mozgu

Vedci po prvý krát skúmali možný vplyv „light“ nápojov na mozog.

Odborník na bolesť: Platničky bolia už osemnásťročných

Bolesť chrbta môže odstrániť jediná operácia, no niektorí sa s ňou učia žiť. Prečo je to tak vysvetľuje špecialista na bolesť MARTIN GRIGER.

Antidepresíva počas tehotenstva nespôsobujú autizmus u detí

Trojica štúdií skúmala vplyv antidepresív v prvom trimestri tehotenstva. Autizmus detí spôsobili iné faktory.

Hodina behu môže predĺžiť život o sedem hodín

Priemernú dĺžku života najlepšie zvyšuje beh. Aké sú ďalšie prospešné športy?


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop