Fantómové bolesti (bolesti po amputácii)

Všeobecné informácie Chirurgické odstránenie telesnej časti môže byť v niektorých prípadoch jedinou možnosťou, ako postihnutej osobe zachrániť život. Amputácia končatín bola už známa aj starým Egypťanom pred približne 3000 rokmi, čo dokazujú

Všeobecné informácie

Chirurgické odstránenie telesnej časti môže byť v niektorých prípadoch jedinou možnosťou, ako postihnutej osobe zachrániť život. Amputácia končatín bola už známa aj starým Egypťanom pred približne 3000 rokmi, čo dokazujú nálezy múmií. Vývojom nových techník na zastavenie krváciania boli v 18. storočí v západnej školskej medicíne urobené značné pokroky. Tieto techniky značne zlepšili šance pacienta na prežitie. Amputácia sa však vtedy ešte robila bez narkózy. Najmä z ťažkých infekcií a zranení končatiny vyplývala väčšinou nutnosť jej odstránenia, t.zn. amputovania.

V súčasnosti sa dôvody amputácie posunuli do smeru „ochorení blahobytu“ ako cukrovka a artérioskleróza. Príčinou amputácie však stále môžu byť ťažké zranenia alebo ochorenia na rakovinu. Z čisto operatívne technického pohľadu stratili dnes amputácie svoju hrôzu. Ostáva však psychická záťaž spôsobená stratou končatiny a strach pred bolesťou po amputácii. Pri tejto bolesti sa rozlišujú dve varianty, a to fantómové bolesti a bolesti v kýpti, ktoré sú obšírne opísané v nasledujúcom odseku.

 

Fantómové bolesti

Všeobecné informácie

Fantómové bolesti, čiže bolesti premietané do amputovanej končatiny, sa po amputáciách často objavujú a bez príslušnej liečby môžu postihnutým na dlhú dobu pripraviť veľké muky. Mechanizmy vzniku týchto bolestí nie sú ešte objasnené. Terapia pozostáva z liekov, neurálnej liečby a fyzikálnej terapie. Popritom by mala nasledovať psychologická opatera. Ako najdôležitejší faktor na prevenciu proti fantómovým bolestiam treba menovať liečbu bolestí, ktoré existujú už pred amputáciou.

 

Definícia a častosť

Pod fantómovými bolesťami rozumieme bolesti, ktoré sú pociťované v neexistujúcej časti tela, čiže presnejšie povedané, sú lokalizované mimo tela. Postihujú viac ako polovicu pacientov po aputácii končatiny. Ale aj po - často traumatickej, čiže podmienej zranením – amputácii iných častí tela ako prsia, jazyk, nos, penis, semenník alebo klitoris môže dôjsť k fantómovým bolestiam.

 

Fantómové pocity

V protiklade k fantómovým bolestiam sa nebolestivé fantómové pocity objavujú po amputáciách pravidelne. Pod týmto pojmom sú zhrnuté všetky nebolestivé vnemy, ktoré sa (zdanlivo) v amputovanej končatine objavujú. Môže tak napr. dochádzať k pociťovaniu teploty a dotykov. Končatina sa často pociťuje aj ako zmenená, čiže zväčšná, zmenšená alebo pretočená, často ako v čase úrazu.

 

Príčiny

Otázka, ako fantómové bolesti vznikajú, sa ešte ani dnes nedá celkom jasne zodpovedať a je predmetom mnohých skúmaní. V každom prípade však amputáciou náhle končí ďalšie vedenie pocitov z amputovanej časti. Tým sa zmení model dráždenia, ktorý sa miechou dostáva do mozgu. Či následne dochádza k fantómovej bolesti a ako silne sa táto bolesť prejavuje, sa pokúšame vysvetliť rôznymi teóriami.

 

Procesy prestavby v mozgu

Oblasť mozgovej kôry, ktorá bola zodpovedná pre vnímanie pocitov v amputovanej končatine, môže následne preberať nové funkcie. V štúdiách z roku 2001 mohla istá výskumná skupina z Mannheimu a Berlíne dokázať, že fantómové bolesti sú tým silnejšie, čím viac takéto rozdelenie prebehne. To znamená, že fantómová bolesť môže byť redukovaná terapiou pravidelnými dráždivými impulzami na amputovanom kýpti. Príčiny tohto fenoménu nie sú zatiaľ známe.

 

Predoperačná bolesť

Prejav fantómovej bolesti je závislý od intenzity a trvania bolesti, ktorá existovala pred operáciou. Možno si to zjednodušene predstaviť tak, že nervové bunky si túto bolesť „zapamätali“ a neskôr reagujú už bez príslušného bolestivého dráždenia. Odborník to označuje ako spontánne dráždenie miechy neurónov miechy, čiže nervových buniek v mieche. S fantómovými bolesťami môžu tiež súvisieť periférne fyziologické zmeny, ako zvýšené svalové napätie a znížené prekrvenie v končatine.

 

Bolesti v kýpti

Aj existujúce bolesti v kýpti, napr. spôsobené nejakým neurómom (pozri dolu), môžu spustiť, čiže vyvolať resp. zosilniť výskyt fantómových bolestí. V tomto prípade sa príčina často môže liečiť cielene.

 

Psychologické faktory

Je ľahké si vyvodiť, že amputácia pre pacienta predstavuje psychickú záťažovú situáciu. Následkom je často strach z existencie a depresia. Vznik vlastnej fantómovej bolesti sa nevysvetľuje len psychickými faktormi, pretože sa tieto ťažkosti u pacientov, ktorí prekonali amputáciu s resp. bez fantómových bolestí, vyskytujú asi rovnako často. Neodškriepiteľná je však skutočnosť, že intenzita a častosť bolestí celkom závisí od psychického stavu pacienta.

 

Symptómy

Fantómové bolesti sa môžu vyskytnúť buď hneď po operácií, alebo aj o niekoľko týždňov až mesiacov, niekedy až rokov neskôr. Vo väčšine prípadov dochádza k opakovaným záchvatom bolestí, zriedkavo je opisovaná nepretržitá bolesť. Charakter bolesti sa podľa údajov postihnutých nedá porovnávať so znamymi pocitmi bolesti. Spravidla ide o ostrú bolesť prenikavého, bodavého, pálivého alebo kŕčovitého charakteru.

 

Diagnóza

Diagnóza fantómovej bolesti vyplýva z opisu pacienta. Ďalšími vyšetreniami sa však musí vylúčiť chorobná zmena, ktorá si samozrejme vyžaduje cielenú liečbu. Pod to spadajú všetky príčiny bolestí v kýpti.

 

Terapia

Terapia fantómových bolestí sa riadi podľa intenzity a trvania. Na liečbu ťažkých záchvatov bolestí sa najlepšie hodia opiáty, napr. morfíny a príbuzné liečivá. Dlhodobá liečba pri nepretržitých alebo často sa vyskytujúcich bolestiach môže nastať rôznymi liekmi. Podľa individuálneho účinku by sa mala pre každého pacienta urobiť fixná schéma. Často má zmysel urobiť kombinovanú terapiu z viacerých liekov a/alebo z fyzikálnej terapie. Lieky musia byť v každom prípade predpísané lekárom, poprípade v spolupráci s ambulanciou zameranej na pomoc pri bolestiach.

 

Lieky

 • Nesteroidné anireumatiká, NSAR, alebo obvyklé prípravky proti bolesti v kombinácii s vitamínovým B-komplexom kyselinou listovou
 • Psychofarmaká, ktoré priamo brzdia nervové bolesti; k týmto patria antiepileptiká ako carbamazepin a kyselina valproová, ako i rôzne antidepresíva
 • Opiáty – podľa intenzity bolesti sa predpisujú slabo (oxycodon, tillidin) alebo silne (morfín) pôsobiace opiáty
 • Kapsaicínová masť pomáha pri „precitlivenosti“, čiže pri hyperestézií
 • Kalcitonínové infúzie vykazovali najprv dobré výsledky, mechaizmus účinku je však ešte neznámy.

 

Neurálna liečba

Pod neurálnou liečbou rozumieme liečbu bolestí „obstrekom“ určitej oblasti lokálnym anestetikom, čiže prostriedkom na lokálne znecitlivenie. Ten následne potláča prenos vzruchov a redukuje bolesti.

 

Špeciálne sa na liečbu fantómových bolestí hodia nasledovné metódy:

 • - Punkčná infiltrácia, pri nej sú ošetrované bolestivé body vo svalstve
 • - Blokády nervov, pri ktorých sa obstrekujú veľké nervy, ktoré zásobujú bolesivú oblasť, napr. blokády sympatika

 

Fyzikálna liečba

 • - Masáže, kúpele, liečebná gymnastika
 • - Prispôsobenie protézy
 • - TENS (transkutánna elektrická nervová stimulácia), pri nej nastáva zabránenie vedenia bolesti nervovou stimuláciou pomocu elektrického prúdu; elektródy sa fixujú na koži, napr. pomocou lepiacich elektród

 

Komplementárne metódy

Akupunktúra, hypnóza a biofeedback javia podľa správ a súseností v terapii proti bolesti veľmi dobré úspechy. Týmito metódami sa často dá značne znížiť spotreba liekov. Účinnosť sa musí vyskúšať individuálne.

 

Psychologická opatera

Psychologická opatera môže viesť k redukcii bolesti na viacerých úrovniach. Na jednej strane sa na redukciu bolesti používajú uvoľňovacie techniky ako autogénny tréning alebo progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, na druhej strane sú často veľmi účinné aj terapeutické metódy, ktoré sa snažia o prekonanie straty.

 

Profylaxia

Najlepším profylaktickým opatrením na zabránenie fantómových bolestí je dostatočne dávkovaná a včasne začatá liečba proti bolestiam už pred amputáciou. Následne po operácií môžu byť dobré efekty na zaránenie fantómových bolestí dosiahnuté elektrickými stimulačnými metódami v oblasti kýpťa. Bezpodmienečne sa musí sa dbať aj na dobré sedenie protézy.

 

Prognóza

Vyhliadky na úspech sú tým väčšie, čím skôr sa s terapiou začne. Podľa toho, kedy sa s liečbou začalo, dochádza k značnému zlepšeniu bolestí v 30 až 90 % prípadov.

 

Bolesti v kýpti

Prehľad

Bolesti v kýpti môžu mať rôzne príčiny. Popri poruchách prekrvenia, bolesti jaziev a zle sediacich protéz sú za ne často zodpovedné takzvané neurómy, čiže nervové novotvary. Terapia sa orientuje podľa vyvolávajúcej príčiny, ktorá sa najprv musí vysvetliť príslušnými vyšetreniami.

 

Definícia

Bolesti kýpťa sa lokalizujú priami v kýpti amputovanej časti a môžu byť následkom rôznych existujúcich príčin. Podľa priebehu sa rozlišujú akútne a chronické bolesti v kýpti.

 

Príčiny

Akútne bolesti v kýpti sa väčšinou objavujú krátky čas po operácii. Príčinou je v prvom rade pooperačná bolesť rany, infekcia alebo hematóm. Chronické bolesti môžu byť následkom poruchy prekrvenia alebo nervového poškodenia. Ďalšími príčinami sú bolesti jaziev, kostné ostrohy, nedostatočné napasovanie protézy, chronické infekcie alebo sympatická reflexná dystrofia (= morbus Sudeck).

Dôležitú úlohu zohrávajú aj takzvané amputačné neurómy. Prerušenie periférneho nervu vedie k tomu, že voľný koniec opäť hľadá nové miesto pripojenia. Ak takéto miesto po amputácii nenájde, tak dochádza k bezcielnemu „klíčeniu“ nervových vlákien a vznikajú neurómy, ktoré často bývajú východiskom prudkých bolestí. Už normálny dotyk môže pritom vyvolať silné bolesti.

 

Symptómy

Bolesti v kýpti sa spravidla dajú dobre lokalizovať. Ich charakter je závislý od príčiny a môže prejavovať všetky kvality ako pálivá, elektrizujúca, prenikavá, bodavá alebo kŕčovitá charakteristika bolesti. Podľa priebehu sa tiež rozlišujú vystreľujúce záchvaty bolesti a pretrvávajúce stále bolesti.

 

Diagnóza

Na určenie príčiny bolesti treba vyzdvihnúť rozsiahlu anamnézu, čiže otázky kladené pacientovi týkajúce sa lokalizácie, intenzity, charakteru a trvania bolesti, spúšťacích faktorov a doterajších liečebných opatrení. Často má zmysel zapisovanie bolesti do záznamu o bolestiach.

Vzápätí sa prevádza dôkladné telesné vyšetrenie. Pri ňom môžu byť zistené zápaly, ťahy v jazve, stvrdnutia, bolestivé body a poruchy prekrvenia.

Kvôli ďalším vysvetleniam sa robia dodatočné vyšetrenia ako röntgénové snímkovanie, jadrová tomografia alebo angiografia.

 

Terapia

V popredí stojí, pokiaľ je to možné, liečba vyvolávajúcej príčiny. Preto sa používajú rovnaké zásady ako pri liečbe fantómových bolestí. Predtým často prevádzané chorurgické odstránenie neurómov sa v súčasnoti celkom zamieta.

 

Prognóza

Prognóza v prvom rade závisí od trvania chronifikácie, ako aj od ošetrovania bolestí pred amputáciou.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 2. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 3. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 4. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 5. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 6. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene
 7. Ako veľmi eko sa dá byť vo firme s 2 300 zamestnancami?
 8. Príspevok až 1750 € môžu získať záujemcovia o solárne kolektory
 9. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo
 10. Reportáž: Boli sme pri krste novej lode Costa Venezia
 1. Alori: upratujte efektívne a bez námahy
 2. Gansberg Koliba - Housing as a symbol of success
 3. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 4. V Tescu vlani zákazníci nakúpili až 700 miliónov sl. potravín
 5. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 6. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 7. OMV ponúka kávu so sebou aj do opakovane použiteľných pohárov
 8. Pojistným podvodům při nehodě zabráníte s kamerou MiVue 733 WiFi
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 10. Resco rozdelí medzi zamestnancov milión eur!
 1. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 25 899
 2. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 23 614
 3. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 22 078
 4. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 19 780
 5. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 14 220
 6. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 11 499
 7. Ako veľmi eko sa dá byť vo firme s 2 300 zamestnancami? 6 715
 8. Príspevok až 1750 € môžu získať záujemcovia o solárne kolektory 5 641
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov 5 410
 10. Reportáž: Boli sme pri krste novej lode Costa Venezia 4 106

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Bielenie zubov je lepšie prenechať odborníkom.
Lekár manévruje endoskop, aby prešiel celým črevom pacienta.
Je rozdiel, ak človek zvykne pospávať celý život, alebo či potrebuje dlhší spánok odrazu a bez zjavnej príčiny.
Ilustračné foto.
Nerovnomerne uložené lopatky môžu upozorniť na skoliózu.