Chybné postavenie čeluste a zubov

Prehľad S chybnými postaveniami čeluste a zubov sa zaoberá celkom špecifiký odbor zubného lekárstva, a síce čelustná ortopédia. Takmer každý ľudský chrup je vo svojej prirodzenej harmónii poškodený nejakými chybnými postaveniami zubov. To však

Prehľad

S chybnými postaveniami čeluste a zubov sa zaoberá celkom špecifiký odbor zubného lekárstva, a síce čelustná ortopédia. Takmer každý ľudský chrup je vo svojej prirodzenej harmónii poškodený nejakými chybnými postaveniami zubov.

To však neznamená, že je nevyhnutne potrebná ortodončná liečba. Extrémne chybné postavenia zubov, ako napr. ľudovo nazývané „zajačie zuby“, a silné chybné postavenia čeluste sú nápadné už laikovi. Inak určuje diagnózu chybného postavenia zubný lekár pri kontrolách prerezávania zubov, počtu zubov, pozície zubov a zhryzu atď. a odkáže pacienta, ak je to potrebné, k čelustnému ortopédovi.

Podľa stupňa vážnosti ochorenia liečba poprípade začína už v skorom detskom veku, väčšinou okolo jedenásteho roku života. Pacient nosí niekoľko rokov takzvaný „zubný strojček“, ktorý sa dá vyberať, alebo fixné aparatúry. Druh ortodončnej aparatúry a dĺžka nosenia celkom individuálne závisí od počiatočnej situácie chrupu, genetického rastového potenciálu a aplikovanej ortodončnej metodiky.

Pacient sám môže efektívne a rýchle podmieňovať napredovanie liečby pravidelnou, intenzívnou spoluprácou a zamedzením nevýhodných zvykov ako napr. dýchanie ústami, stláčanie perami a jazykom. Po odstránení aparatúr je potrebné pravidelné kontrolovanie s čoraz väčšími odstupmi, niekedy až desťročia, aby sa zachovalo individuálne, funkčné a esteticky optimálne postavenie čeluste a zubov.

 

Všeobecné informácie

U zdravo vyvinutého človeka sa aj jeho chrup prejavuje v určitej harmónii. Všetky štruktúry v ústnej dutine a v oblasti tváre stoja vo svojich formách a funkciách v prirodzenej kombinácii, takže používanie a funkcia chrupu funguje optimálne a bez ťažkostí. Dedičnými alebo vývojovo podmienenými vplyvmi sa však často vytvárajú chyby chrupu, takzvané dysgnácie. Aby sa -okrem iných –tieto situácie chrupu regulovali, vykrištalizoval sa v zubnom lekárstve vlastný odbor: čelustná ortopédia.

Nutnosť a prevedenie ortodončného ošetrenia je veľmi rôznorodé a kvôli komplexným individuálnym vplyvov u každého pacienta rôzne. Tento text môže preto v súvislosti s terapeutickými možnosťami chybného postavenia čeluste a zubov poskytnúť len základný prehľad a orientačný východiskový bod. Vykrištalizovali sa tri oblasti liečby, ktoré vyplývajú z individuálnej problematiky týkajúcej sa chrupu pacienta. Sú to:

 • komplexná funkčná čelustná ortopédia, pri ktorej sa zmena uskutočňuje pomocou svalových podnetov
 • stomatologická ortopédia, pod čím treba rozumieť skeletové korektúry, ktoré naprávajú existujúce nesprávne pomery čeluste
 • ortodoncia, ktorá obsahuje korektúry chybného postavenia zubov, t. zn. jednotlivý zub sa vo svojom kostnom „priečinku“ presunie a zosúladí sa s ostatnými zubami a čelusťou.

 

Ortodoncia môže byť na rozdiel od komplexnej funkčnej čelustnej ortopédie a ortopédie, ktoré musia prebiehať vo fáze rastu, prevádzaná po celý život.

 

Príčiny

Príčiny chybných postavení zubov môžu byť podmienené geneticky alebo vonkajšími vplyvmi. Nie sú zriedkavé ani častejšie výskyty určitých situácii chrupu v rodine. Pregnantné postavenia predných zubov sú pri porovnaní medzi rodičmi a dieťaťom nápadné už laikovi. Často sa však nejedná len o jednotlivé chybné postavenia zubov, ale o komplexné anomálie týkajúce sa chrupu, ktoré sa prejavujú počas fetálneho vývoja a neskoršieho rastu čeluste.

Rast spodnej čeluste má, na rozdiel od hornej čeluste, ťažko ovplyvniteľný, individuálny model rastu. Horná čelusť podlieha samozrejme aj genetickým faktorom, je však vo svojom raste silne závislá od navyknutách činností. Dýchanie ústami, pritláčanie jazyka a pier, ako aj cmúľanie tak zohrávajú rozhodujúcu úlohu.

Na sebe stojace zuby napr. veľmi často spočívajú v príliš malom priestore, t. zn. v príliš malej čelusti v pomere k veľkosti alebo počtu zubov. Chybné postavenie jednotlivých zubov alebo skupín zubov môžu ovplyvňovať aj vonkajšie podnety. Napr. príliš skorá strata mliečneho zubu môže mať za následok nedostatok priestoru pre trvalé zuby. Dlhé pretrvávajúce a prílišné „cmúľanie palca“ môže vyvolávať vyklonenie predných zubov smerom von („zajačie zuby“).

Úraz v detskom veku môže so sebou priniesť premiestnenie alebo poškodenie zárodku zubu, takže príslušný zub sa v ústnej dutine prerezáva neharmonicky a časovo oneskorene. Rovnaký efekt sa objavuje, keď mliečny zub príliš dlho ostáva na svojom mieste, a nasledujúci zub sa musí posunúť v smere k lícu alebo k jazyku. Niekedy môžu prekážky pri prerazávaní zubov aj zapríčiniť, že zárodok zubu vôbec nenájde svoju cestu do ústnej dutiny a schováva sa ležiac naprieč v sánke. Spomíname ešte, že ako príčinu chybných postavení čeluste a zubov treba vidieť aj v určitých chorobných obrazoch. Tak napr. s istými zmenami situácie chrupu koreluje Downov syndróm, dysostosis cleidocranialis a rázštep pier, čeluste a ďasien.

 

Symptómy

Včasné alebo oneskorené prerezávanie zubov, chybné postavenia zubov alebo nápadné (pregnantné) formy chybných postavení čeluste sa väčšinou dajú zreteľne rozoznať už voľným okom. Neharmonický profil je často znakom chybného postavenie v oblasti čeluste. Kontrolami prerezávania, počtu, veľkosti, formy zubov, pozície zubov a zhryzu, pomerov čeluste ako aj vývoja pier a profilu sa zubnému lekárovi väčšinou odhalí nutnosť ortodončného ošetrenia. Mliečny chrup bez medzier väčšinou so sebou prináša nedostatok priestoru v trvalom chrupe.

 

Diagnóza

Čelustná ortopédia objasňuje nutnosť a priebeh liečby pomocou modelov chrupu, frontálych a bočných röntgénových snímok lebky ako i fotografiami tváre. Rovnako dôležité ako zaradenie rečovej problematiky a krčnej, nosnej a ušnej problematiky je aj informovanie sa o modeloch správania. Za modely správania sa napr. považujú cmúľanie palca, pritláčanie jazyka a pier.

 

Terapia

Pre úspech liečby má hlavne veľký význam časový priebeh ortodončnej liečby a intenzívna spolupráca pacienta. Určité ťažké anomálie chrupu ako progénia, pri ktorej stojí spodná čelusť ďaleko pred hornou čelusťou, ako aj skrížený zhryz, pri ktorom spodná čelusť prekrýva zuby hornej čeluste, čo by v normálnom prípade malo byť opačne, si vyžadujú začatie s terapiou už pri mliečnom chrupe. Spravidla sa liečba začína v takzvanej „druhej neskorej fáze výmeny zubov“ okolo jedenásteho roku života. Menované tri formy liečby sa prevádzajú pomocou snímateľných alebo fixných aparatúr.

 

Snímateľné aparatúry (zubné strojčeky)

Na tento účel sú k dispozícii platne z umelej hmoty, ktoré sa väčšinou označujú ako zubné strojčeky. Musia sa nosiť minimálne 14 hodín denne, ale pri jedení a pri určitých aktivitách sa môžu vyberať. V nich zabudované šróby slúžia k roztiahnutiu čeluste. Integrované spony podmieňujú pohyb, ako napr. posun príslušných zubov, ako aj fixáciu platne v ústach.

Okrem toho existujú bloky z umelej hmoty, ktoré spájajú hornú radu zubov s dolnou a nasadzujú sa vo význame funkčnej čelustnej ortopédie. Označujú sa ako aktivátory alebo bionátory. K snímateľným liečebným prístrojom ešte patrí náhlavná čelustná čiapka alebo „headgear“ („vonkajší strojček“), ktoré sa nasadzujú v špeciálnych prípadoch.

 

Typy pre zaobchádzanie so zubným strojčekom

 

 • V optimálnom prípade by sa snímateľný zubný strojček mal nosiť 24 hodín.
 • To je každý deň ťažké a nie vždy možné. Odhliadnuc od potrebnej minimálnej doby nosenia 14 hodín, je absolútne dovolené, resp. dokonca odporúčané, vyberať ho z úst pri nasledovných aktivitách: pri jedení, aby sa poprípade dalo vôbec žuť; pri športe, aby sa vyhlo riziku poranenia; pri špeciálnych jazykových cvičeniach, ako pri učení sa cudzích jazykov alebo pri hodinách spevu; počas spánku, avšak len ak bolo udelené povolenie čelustného ortopéda kvôli individuálnej problematike.
 • Ak sa zubný strojček nenachádza v ústach pacienta, mal by sa uchovávať chránený v na to určenej škatuľke. V žiadnom prípade nepatrí do vrecka nohavíc. Tiež veľmi obľúbená chyba: Človek ide do reštaurácie a zubný strojček zakrúti do servítky. Pritom sa strojček častokrát zabudne a už sa nedá nájsť.
 • Snímateľná aparatúra sa musí minimálne raz denne očistiť mäkkou zubnou kefkou a zubnou pastou. Zmysel má aj dezinfekčné čistenie pomocou šumivých tabliet, aké sa používajú aj na protézy, každé dva týždne. Odrádza sa však od ich denného používania, pretože riziko poškodenia umelej hmoty je vyššie, než úspech pri udržiavaní čistého zubného strojčeka.
 • Ak sa zubný strojček nenosil dlhšiu dobu, nemali by sme sa pokúšať, nasadiť ho do úst násilím. Tlak na zuby môže byť obrovský a môže vyvolať viac škody než aby nastalo pokračovanie v liečbe. Návšteva čelustného ortopéda, ktorý opäť všetko prispôsobí aktuálnej situácii chrupu, je správnym krokom a naozaj sa ho nemusíme obávať!
 • Hovorenie s novým zubným strojčekom padne občas zaťažko. Niektoré rečové cvičenia, ako čítanie nahlas, môžu rýchlo pomôcť.
 • Zubné strojčeky sa musia pravidelne kontrolovať a nastavovať. A aj keď strojček medzičasom snáď presne nesedí, alebo dokonca tlačí, mal by sa vyhľadať čelustný ortopéd.
 • Pravidelné nosenie zubného strojčeka by sa nemalo prerušovať na dlhšiu dobu, pretože zuby a čelusť sa veľmi rýchlo posunú späť do starého postavenia.

 

Fixné aparatúry

Pomocou fixných multiväzbových aparatúr sa zuby mnoho mesiacov konštantne pohybujú, napr. presúvajú. Multiväzba pozostáva z kovových doštičiek, takzvaných „braquets“, ktoré sú na zuboch fixované v určitých ulhloch pomocou umelej látky ako lepidla a navzájom sú spolu spojené drátmi. Výhodou tu je 24-hodinové nosenie.

Najprv sa však väčšinou musí vytvoriť istá situácia chtupu pomocou snímateľných aparatúr, bez ktorých by liečby multiväzbou nebola možná. Okrem toho je nutná intenzívna a špeciálna starostlivosť o zuby, pretože riziko karies a parodontopatie obrovsky stúpa kvôli dodatočným retenčným miestam (ložiskám špiny) v ústach.

Liečba nie je napriek predstavám mnohých pacientov po odstránení ortodončných aparatúr ešte väčšinou ukončená. Polročné kontroly a prípadne nosenie snímateľnej platne alebo drôtených strmienkov v prednej časti spodnej čeluste, takzvaného „retainers“ môže byť nutné po niekoľko desaťročí. Optimálny úspech však umožňuje až spolupráca pacienta.

Väčšie disharmónie oboch čelustí navzájom sa nedajú odstraňovať konzervatívne. Vzniká tu možnosť prevedenia chirurgického preloženia čeluste alebo čelustných častí. Takéto zákroky si vyžadujú dobrú spoluprácu čelustného ortopéda a chirurga špecializujúceho sa na ústa, čelusť a tvár. Základným predpokladom pre úspešnú liečbu je presné zváženie výhod ako aj rizík, a aj intenzívna liečba pred a po zákroku.

 

Komplikácie

Isté riziko prináša pri všetkých opatreniach čelustný kĺb. Ten sa má zmenami postavenia čeluste a zubov odbremeniť a fyziologicky zaťažiť. Niekdy sa však napriek všetkému vyskytnú v tejto oblasti problémy, ktorých príčiny je ťažké vysvetliť a odstrániť.

Zubná sklovina sa pri nosení aparatúr spravidla nepoškodzuje. Dráty snímateľných zubných strojčekov môžu prípadne spôsobovať ľahšie odlúpenia skloviny, čo sa však stáva veľmi zriedkavo a kvôli hrúbke skloviny to so sebou neprináša žiadne poškodenia citlivosti alebo niečo podobné. Umelá látka, ktorá sa používa pri fixovaní braquets pri fixných aparatúrach, sa po liečbe dá bez problémov a bez poškodenia zubu opäť celkom odstrániť.

 

Profylaxia

Pretože mnoho chybných postavení čeluste a zubov je podmienených geneticky, dá sa im ťažko predchádzať. Len pacient sám môže pri ortodončnej liečbe svojou spoluprácou podmieňovať lepší úspech. Po prejavení sa určitých zvykov, takzvaných „habits“, by sa tieto mali vedome obmedziť a prípadne by mal nasledovať predpísaný tréning určitých svalových partií. Za istých okolností patria k celkovému konceptu terapie aj potrebné návštevy u logopéda alebo u krčno-nosno-ušného lekára.

 

Prognóza

Napätie v oblasti čelustného kĺbu, ramien a šije sú často spojené s chybnými postaveniami zubov. Okrem čisto estetického a funkčného aspektu týkajúceho sa oblasti úst je pre celkový stav postihnutého veľmi dôležitá čelustno-ortopedická liečba. Je však ťažké udať všeobecnú prognózu týkajúcu sa úspechu liečby.

Rozhodujúci význam pre úspech má prirodzene najmä stupeň vážnosti orálnej počiatočnej situácie. Ak však pacient dodržiava inštrukcie čelustného ortopéda, pravidelne sa objavuje na polročných kontrolách a nespustí z očí svoj možný posun chrupu zapríčinený prerezávaním sa zubov múdrosti od 20. roku života, môže mu harmónia chrupu väčšinou ostať zachovaná po celý život.

Najčítanejšie na SME Primár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Legendárna Transsibírska magistrála
 2. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
 3. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 4. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou
 5. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém
 6. Ceny elektriny rastú. Firmy ale môžu ušetriť
 7. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám
 8. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom
 9. Top First moment dovolenky na leto 2018
 10. Na tohtoročných trhoch pred Auparkom vystúpi aj Katka Koščová
 1. Používate make-up? Potom spozornite
 2. Legendárna Transsibírska magistrála
 3. Auto ako vianočný darček, rastie záujem o zánovné vozidlá
 4. Vianočný bázar chalaňov
 5. Vianočné mecheche 2017
 6. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov
 7. Študentskou osobnosťou Slovenska Ing. Martina Majorošová
 8. Majstrovstvá Stavebnej fakulty STU v Bratislave v plávaní 2017
 9. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať
 10. Beam Suntory zaznamenal silný rast predaja po zmene distribútora
 1. Legendárna Transsibírska magistrála 32 381
 2. Týchto 18 rád ako ušetriť som mal počuť ešte pred osemnástkou 5 903
 3. Päť faktorov, prečo môže skolabovať slovenský dôchodkový systém 3 245
 4. Volkswagen a jeho štedrá nádielka modelov 2 575
 5. Naše mobilné bankovníctvo si prišli vyskúšať novinári z Rakúska 1 922
 6. Hyundai Kona prekvapí výbavou aj dizajnom 1 310
 7. Top First moment dovolenky na leto 2018 1 227
 8. Kam chodí Gordulič na vtipy? Ako sa rodí Grape? Zisti to sám 1 172
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií! 969
 10. Týchto 8 kritérií by mal kvalitný kolagén spĺňať 891

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Neplačú, rovno to skončia. Na Slovensku pribúda samovrážd mužov

Celosvetovo si na život siahne dvakrát viac chlapov ako žien, u nás je tento pomer trojnásobne vyšší. Prečo a čo s tým?

PRIEVIDZA

Zničil päť lietadiel. Ficov brat za leteckú nehodu pokutu nedostal

Za haváriu na letisku obíde Ladislav Fico bez trestu.

Denník SME s knihou Róberta Bezáka

Denník SME pripravil pre vás v utorok 19. decembra špeciálne vydanie.

Neprehliadnite tiež

Ako si cez sviatky udržať apetít pod kontrolou

Prinášame rady, ako si užiť Vianoce bez toho, aby si to odniesla línia a zdravie.

Desať potravín, ktoré nabijú telo energiou

Proti únave a vyčerpaniu sa dá bojovať aj jedlom.

Srdce bábätka bilo mimo hrude. Operácia mu dala nádej

Dievčatko sa narodilo s mimoriadne zriedkavou poruchou.

Očkovanie sa v tehotenstve oplatí. Chrípka môže plodu ublížiť

Vakcínu proti chrípke možno tehotným podať v ktoromkoľvek trimestri.

So šupkou, alebo bez? Ako sa oplatí jesť zeleninu a ovocie

So šupkou sa strácajú vitamíny, vláknina, aj antioxidanty.