Rakovina semenníka

Rakovina semenníka je zriedkavým zhubným nádorom. Zo 100 000 mužov býva ročne postihnutých približne 7, avšak bývajú to prevažne mladí muži. Rakovina semenníka vzniká zo zárodočných buniek semenníka. To je tkanivo, z ktorého vznikajú mužské pohlavné

bunky (spermie). Príčiny, ktoré vedú k rakovine semenníka, nie sú ešte objasnené. Sú známe niektoré rizikové faktory, ako genetická predispozícia alebo nezostúpenie semenníka.

Hlavným symptómom pri rakovine semenníka býva bezbolestný, tvrdý jednostranný opuch semenníka. Nahmatá ho sám pacient alebo často i partnerka resp. partner. Ako liečba rakoviny semenníka prichádza do úvahy operácia, chemoterapia a rádioterapia. Voľba liečebnej metódy závisí v prvom rade od druhu tumoru ako i od štádia tumoru. Prognóza ochorenia je dobrá až veľmi dobrá. Preventívne opatrenia nie sú doteraz známe. Každému mužovi medzi 15. a 40. rokom života sa však odporúča včasná diagnostika tumoru, a síce pravidelné samovyšetrovanie semenníkov.

 

Definícia

Semenník je párový mužský pohlavný orgán. V semenníkoch sa tvoria mužské pohlavné bunky (spermie) ako i testosterón. Obidva semenníky majú vo všeobecnosti veľkosť vlašského orecha a nachádzajú sa v miešku. Ľavý semenník býva väčšinou o niečo väčší než pravý. Cez jemne rozvetvenú sieť kanálikov sa spermie dostávajú do nadsemenníka, cca. 5 cm dlhého, mnohonásobne stočeného kanálika, ktorý na semenník vždy čiapkovito nasadá. Tu sa hromadia spermie a prebiehajú posledné procesy dozrievania. Nadsemenník prechádza do semenovodov a cez prostatu ústi do močovej rúry. Pri výrone semena (ejakulácia) je k spermiám ešte primiešavaný sekrét prostaty a sekrét semenných vačkov, ktoré zozadu postranne susedia s prostatou.

 

 

Mužské pohlavné orgány

Medzi nádormi semenníkov je približne 95% zhubných (malígnych). Rakovina semenníka je však skutočne zriedkavým nádorom. Tvorí len cca. 1-2 % zo všetkých rakovinových ochorení u mužov. Na rakovinu semenníka ochorie každoročne približne 3 500 mužov, zo 100 000 mužov v Nemecku sú touto chorobou postihnutí siedmi až ôsmi. Približne 90-97 % všetkých zhubných nádorov semenníkov vzniká zo zárodkových buniek semenníka. Preto sa nazývajú aj „nádormi zo zárodočných buniek“. Pretože sa v semenníku nachádzajú rôzne typy buniek, rozdeľuje sa rakovina semenníka podľa svojho vzniku na dve približne rovnako časté hlavné skupiny: seminómy a non-seminómy. Non-seminómy rozdeľuje lekár podľa tkaniva na teratokarcinómy, choriokarcinómy, atď. Môžu sa vyskytnúť aj zmiešané typy nádorov, ktoré sa však potom liečia ako non-semióny. Okrem toho existujú značne zriedkavejšie nádory, ktoré pochádzajú z podporného tkaniva semenníka, aj lymfómy semenníka resp. metastázy iných nádorov a niekoľko ďalších.

U mladých mužov medzi 20. a 40. rokom života je však rakovina semenníka najčastejším zhubným nádorom. Seminómy sú pritom pozorované častejšie medzi 30. a 40. rokom života, pričom non-seminómy sa prevažne vyskytujú o desať rokov skôr. Pri výskyte ochorenia existujú etnické rozdiely. Afroamerickí muži ochorejú zriedkavejšie než Európania. V posledných 30 rokoch sa častosť rakoviny semenníka zdvojnásobila. Dôležitú úlohu pritom zohráva aj zlepšená a skoršia diagnóza.

 

Príčiny

Príčiny, ktoré vedú k rakovine semenníka, nie sú ešte objasnené. Je však známych niekoľko rizikových faktorov, ktoré majú pri vzniku rakoviny značný význam. V prvom rade k nim patrí kryptorchizmus. Za normálnych okolností sa semenníky od druhého embryonálneho mesiaca presúvajú z brušnej dutiny do miešku. Tento „presun semenníkov“ je ukončený v 1. roku života. Ak je proces narušený a semenník ostane chybne umiestnený (brucho, slabinová oblasť), hovoríme o kryptorchizme. Muži s kryptorchizmom majú až 20-násobne zvýšené riziko, že ochorejú na rakovinu semenníka. Včasnou operačnou korektúrou sa môže toto riziko síce znížiť, avšak oproti bežnej populácii je naďalej zvýšené.

Ďalšími rizikovými faktormi sú zápal, poranenie alebo nedostatočný vývin semenníka (atrofia semenníka). U mužov, ktorí už na jednej strane rakovinu semenníka mali, je vyššie riziko, že na opačnej strane tiež vznikne rakovina semenníka. Táto skutočnosť, ako i pozorovaná častosť rakoviny semenníka v rodine, poukazuje okrem toho na vplyv genetických faktorov.

Podľa etnickej príslušnosti rastie riziko ochorenia v následnom poradí: Afroameričania, Aziáti a severoamerickí Indiáni, bieli Severoameričania a západní Európania. V niektorých profesných skupinách bolo pozorované zvýšené riziko na rakovinu semenníka. Patria k nim: kominári, pracovníci v baníctve, v kožiarenskom priemysle ako i v elektrárenskom a elektrickom priemysle, ako i mäsiari a pekári. Za príčinu sa pokladá kontakt s určitými chemickými surovinami.

 

Symptómy

Hlavným príznakom pri rakovine semenníka je bezbolestný, tvrdý, prevažne jednostranný opuch semenníka. Tuhú hrčku v miešku si nahmatá sám pacient alebo často i partnerka resp. partner. Bolesti sú zriedkavé, napr. jednostranné ťahanie v semenníku alebo v semennom povrazci. Sprievodne sa môže vyskytnúť nahromadenie tekutiny okolo semenníka (hydrokéla). Pri hormonálne aktívnych tumoroch môžu vznikať symptómy cez hormonálnu produkciu, ako napr. neplodnosť, úbytok sexuálnej žiadostivosti (libido) alebo zväčšenie mužských pŕs (tzv. gynekomastia).

Pri pokročilom ochorení sa môžu vyskytovať ťažkosti spojené s metastázami, napr. bolesti chrbta, nevoľnosť, dýchavičnosť, bolesti kostí alebo lymfedém nohy.

 

Diagnóza

Prvé dôležité náznaky na diagnózu „rakovina semenníka“ poskytujú ťažkosti pacienta ako i eventuálne rizikové faktory (kryptorchizmus), nádor v rodine, etc.). Samotné ohmatanie semenníka vedie lekára k podozreniu na túto chorobu. Svetelným zdrojom lekár semenník presvieti (tzv. diafanoskopia) a obrazne znázorní solídnu štruktúru pomocou vyšetrenia ultrazvukom (sonografia semenníka). Krv pacienta podá informácie o celkovom stave a funkcii jednotlivých orgánov. V krvi sa však dajú dokázať aj nádorové markery; sú to bielkoviny, ktoré vypovedajú o existencii, priebehu a prognóze rakovinového ochorenia. Pri rakovine semenníka sú dôležitými nádorovými markermi AFP (alfa-fetoproteín), beta HCG (ľudský choriogonadotropín), LDH (laktátdehydrogenáza) a PLAP (placentárna alkalická fosfatáza). Nádorové markery musia byť vždy určené pred začiatkom terapie. U cca. 70 % pacientov s non-seminómami možno dokázať zvýšenú hladinu AFP. U seminómoch nemožno nájsť žiadne zvýšenie AFP. beta-HCG, čiže beta podjednotka ľudského choriogonadotropínu, je zvýšená u cca. 65 % non-seminómov a u cca. 10 % seminómov. Extrémne vysoké hodnoty HCG poukazujú na zlú prognózu u pacientov s non-seminómami. LHD je síce zvýšená u cca. dvoch tretín všetkých pacientov, ale málo špecifická pre rakovinu semenníka a je vhodná len na starostlivosť po prekonaní choroby. Pri podozrení na rakovinu semenníka, lekár chirurgicky odkryje príslušný semenník. Pritom už spravidla môže rozpoznať, či je to zhubný nádor. Konečnú diagnózu však umožní len mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva zo semenníka.

Pri rakovine semenníka vznikajú metastázy častejšie lymfatickou než krvnou cestou. Pritom bývajú prevažne postihované lymfatické uzliny pozdĺž veľkých ciev, aorty a dolnej dutej žily, vo výške tela 11. hrudníkového stavca až po dolný okraj tela 4. driekového stavca. Krvnou cestou sa metastázy môžu dostať do pľúc, kostí a mozgu. Na zistenie metastáz resp. na ich vylúčenie, sú na výber okrem ultrazvukového vyšetrenia k dispozícii ešte ďalšie postupy: röntgénové vyšetrenie pľúc, počítačová tomografia (CT) pľúc a brušnej dutiny, pri alergii na kontrastnú látku je lepšia magnetorezonančná tomografia (MRT). Kedysi pravidelne prevádzaná bipedálna lymfografia, čiže röntgénové vyšetrenie lymfatických ciest kontrastnou látkou, ktorá sa vstrekovala do chodidiel, je dnes ďalekosiahle potláčaná počítačovou tomografiou. Scintigrafia kostí sa prevádza len pri bolestiach kostí.

 

Terapia

Pri liečbe rakoviny semenníka je k dispozícii operácia, chemoterapia a radiačná terapia. Voľba liečebnej metódy je v prvom rade závislá na štádiu nádora. Na prvom mieste v liečbe však vždy stojí operatívne odstránenie postihnutého semenníka. Skôr než sa začne s ďalšími terapeutickými opatreniami, musí byť ukončená diagnostika týkajúca sa rozšírenia metastáz do lymfatických uzlín a vzdialených metastáz.

 

Terapia seminómov

Operácia

Operácia vždy nasleduje prístupom od slabiny. Postihnutý semenník sa úplne odstráni, vrátane nadsemenníka a semenného povrazca. Odstránenie jedného semenníka nemá žiadne dopady na sexualitu alebo plodnosť. Semenník na protiľahlej strane v budúcnosti prevezme funkciu produkcie spermií a testosterónu. U každého druhého pacienta s nádorom však môže byť tvorba semena z doteraz nezistených dôvodov obmedzená aj pri zdravom semenníku.

Zo semenníka na protiľahlej strane sa odoberá vzorka tkaniva, aby sa vylúčilo obojstranné napadnutie. Pomocou odobratého tkaniva možno určiť typ bunky, z ktorej pochádza rakovina semenníka, čo je dôležité pre ďalšiu liečbu a prognózu. Po operácii môžu byť do mieška vložené silikónové protézy semenníka, ktoré obnovia úplne normálny vzhľad oblasti genitálií v nahom stave alebo v plavkách.

 

Podporná liečba

Pod adjuvantnou terapiou rozumieme terapiu, ktorá nasleduje dodatočne k operácii. Adjuvantná liečba môže byť v radiačnej terapii alebo chemoterapii, a je závislá od druhu rakoviny semenníka ako aj od štádia ochorenia.

V skorých štádiách nádoru, keď je nádor na semenníku ohraničený, nasleduje vždy adjuvantná radiačná terapia lymfatických ciest pozdĺž veľkých ciev medzi telom 11. hrudného stavca a telom 4. driekového stavca ako i pozdĺž ciev panvy na postihnutej strane. Radiačnou terapiou sa majú zničiť všetky eventuálne alebo skutočne existujúce metastázy v oblasti brucha resp. sa má zabrániť rozšíreniu nádoru. Celková potrebná dávka je relatívne malá a pre pacienta je spojená len s malými nežiadúcimi účinkami. Alternatívne môže v štádiu I nasledovať chemoterapia s obsahom platiny, ktorá sa inak plánuje ako „polychemoterapia“ (t. zn. ako kombinácia viacerých liekov, ktoré sa podávajú pacientom s nádorom) na vyššie štádiá od IIC. Ak sa rakovina semenníka s vysokou pravdepodobnosťou (ešte) nerozšírila mimo semenník, existuje aj možnosť „wait-and-see“. V štúdiách sa zisťovalo, nakoľko sa možno vzdať doplnkovej terapie po operácii, keď sú pacienti namiesto toho pravidelne vyšetrovaní v malých časových intervaloch. Návrat nádoru (recidíva) alebo metastázy sa tak majú včas rozpoznať a liečiť. Šance na vyliečenie týchto pacientov sa doteraz nezdajú byť oproti adjuvantne liečeným pacientom horšie. Psychická záťaž pacientov vzhľadom na mieru recidívy skoro 20 % však nie je nepodstatná.

Pri pokročilých štádiách (IIA a B) sa nasadzuje adjuvantná radiačná terapia lymfatických odtokových ciest, od štádia IIC (metastázy lymfatických uzlín väčších než 5 cm) polychemoterapia. Posledná sa riadi podľa určitých schém (napr. schéma PEB cisplatina + etoposid + bleomycin).

 

Priebeh

Rakovina semenníkov patrí k rakovinovým ochoreniam s dobrou až veľmi dobrou prognózou. U pacientov v štádiu I, čiže kde neexistujú žiadne metastázy v lymfatických uzlinách alebo vzdialené metastázy, je miera vyliečenia 98 – 100 %. Aj v metastázujúcich štádiách sú vyhliadky na úspech dobré: Pri seminómoch je 5 ročná miera prežitia v štádiu III cca. 70 %; pri non-seminómoch prežije priemerne 60 % pacientov minimálne prvých päť rokov po skončení terapie.

Čiže seminómy vykazujú oproti non-seminómom priaznivejšiu prognózu. Paria k nádorom s nízkym rizikom. Pri non-seminómoch sú známe viaceré faktory, ktoré sa na prognóze prejavujú negatívne. Patria k nim veľkosť nádoru, extrémne vysoké hodnoty beta-HCG a AFP ako i vrastanie nádoru do ciev.

Približne u 5 % pacientov s rakovinou semenníka sa v ďalšom priebehu vyvinie rakovina semenníka na protiľahlej strane. Z tohto dôvodu nasleduje pri odstránení skutočne napadnutého semenníka odber tkaniva zo semenníka na protiľahlej strane. U cca. 5 % pacientov možno už v tomto čase dokázať testikulárnu intraepitelovú neopláziu (TIN), ktorá sa pokladá za predstupeň neskoršej rakoviny semenníka. V týchto prípadoch sa semenník ožaruje. Radiačnou terapiou však zmiznú zárodkové bunky, čiže už nie sú produkované spermie a muž sa stáva neplodným. Bunky produkujúce testosterón sú naproti tomu odolnejšie. Náhradná hormonálna terapia nie je preto spravidla potrebná. Ani sexuálny život pacientov nie je narušený.

Aby sa vyhlo riziku neplodnosti podmienenej liečbou, radí sa mladým mužom, aby včas pred liečbou uložili semeno v spermobanke. Tam je uchovávané zmrazené a v prípade, že si muž želá dieťa, môže byť opätovne rozmrazené a dodané na umelé oplodnenie.

 

Prevencia

Doteraz nie sú známe žiadne účinné preventívne opatrenia proti rakovine semenníka. Každému mužovi sa preto radí samovyšetrovanie, aby sa rakovina zistila včas. Je o to dôležitejšie, že zdvojnásobenie rakoviny semenníka sa odhaduje na 2-4 týždne. Hlavne muži, ktorí vykazujú rizikové faktory pre vznik rakoviny semenníka, či už je to kryptorchizmus alebo príslušnosť k istým profesným skupinám, by si mali pravidelne, to znamená každé 2 - 4 týždne prehmatať semenník v miešku kvôli eventuálnym uzlíkom. Aj veľkosť a váha semenníkov by sa mali v danom období presne pozorovať. Všetkým mužom medzi 15. a 40. rokom života sa celkovo odporúča samovyšetrovanie.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Primár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
 2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 1. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 24 265
 2. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 20 404
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 16 915
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 16 619
 5. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 15 911
 6. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 14 378
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 829
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 6 323
 9. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 5 646
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 5 354

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Charakteristický zápach sa objavil niekoľko rokov skôr, než príznaky.
Záchvat paniky môže vzniknúť pre nahromadený stres.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
Ilustračné foto.
Bielenie zubov je lepšie prenechať odborníkom.